Zatvrzelost srdce a trest pro lidstvo

Stvořitel יהוה  viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Genesis 6:5

Stvořitel יהוה  litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Genesis 6:6

Divíte se, že Stvořitel nebe i země, mocný Bůh a Otec nás všech, se trápí ve svém nádherném milujícím srdci, když vidí, v jakém morálním stavu je lidstvo?

Sodoma a Gomora, světová potopa, i smrt většiny Izraelitů na poušti – to všechno mělo být mementem pro celé lidstvo, varováním nám všem, abychom se odvrátili od svých zlých cest a hledali Stvořitele. Lidský život je krátký, člověk usychá jako polní tráva a umírá, ale má možnost využít tento čas k hledání cesty ke Stvořiteli. To je smyslem života – najít cestu domů zpět k milujícímu Otci Stvořiteli, od kterého jsme odděleni kvůli naší špatnosti! Bůh Otec vidí, co dokáže člověk spáchat druhému člověku a jak Ho lidé odmítají hledat a mají pro Něj jenom výsměch, urážky a pohrdání. Je jim zatěžko dodržovat Jeho přikázání a nechtějí přijít k Němu – ke Světlu, Pravdě, Lásce, věčnému životu! Zamilovali si tmu a nechtějí přijít ke Světlu, aby nebyly odhaleny jejich temné skutky a hříchy …

Na počátku bylo SLOVO a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl ŽIVOT a ten ŽIVOT byl SVĚTLEM lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Jan 1:1-5

– a to Slovo, Světlo i Život je Spasitel, Ten který je jedno s Otcem a byl poslušný až na smrt – stále je čas Ho přijmout do svého srdce …
Jeho světlo stále svítí v temnotách tohoto věku a je na vás, jestli se k Němu vydáte, nasměrujete své srdce k Němu a budete vysvobozeni z okovů otroctví světa, který se rychle řítí do propasti …

Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá (žije) na věky …

Proto miluj Stvořitele יהוה , svého Boha, celým svým SRDCEM, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Deuteronomium 6:5-6

Věz tedy ve svém SRDCI, že jako člověk vychovává svého syna, tak Stvořitel יהוה , tvůj Bůh, vychovává tebe. Deuteronomium 8:5

Obřežte tedy svá neobřezaná SRDCE a nebuďte už tvrdošíjní. Deuteronomium 10:16

Stvořitel obřeže tvé SRDCE a srdce tvého semene, a budeš milovat Stvořitele יהוה , svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš ŽIVOT. Deuteronomium 30:6

Stvořitel יהוה  , tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i v plodech tvé půdy. Stvořitel se bude znovu těšit z tvého blahobytu, jako se těšil z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat Stvořitele, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš ke Stvořiteli, svému Bohu, celým SRDCEM a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Deuteronomium 30:9-11

Kéž by jen měli takové SRDCE, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Deuteronomium 5:29

Dnešního dne tedy věz a vezmi si k SRDCI, že Stvořitel יהוה  je Bůh; kromě něj žádný není. Deuteronomium 4:39

NEZATVRZUJTE SVÁ SRDCE, hledejte Stvořitele יהוה , otevřete svá srdce směrem k Němu a upřímně litujte svých hříchů a špatností. Ve svém pokoji Ho poproste o odpuštění, vedení a pomoc …

… tam pak začnete hledat Stvořitele יהוה , svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým SRDCEM a celou svou duší, najdeš ho. Deuteronomium 4:29

Obřežte svá srdce = oddělte se od zla tohoto světa (obřízka je hebrejsky Orlah=zakázané),vzdejte se tedy zakázaného ovoce ze stromu smrti, neúčastnětě se na skutcích tmy a vydejte se tou jedinou úzkou cestou k věčnosti, kterou nám svým životem a skutky lásky a poslušnosti vyjevil Spasitel = sám Bůh v lidském těle …

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Spasitel. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."   Jan 14:6

Nezatvrzujte svá srdce před Stvořitelem a dárcem života, On k nám různými způsoby promlouvá, nechce aby nikdo zemřel, ale abychom nalezli cestu k Němu …

Ať vám všem Otec Stvořitel mocně žehná na vaší cestě domů k Němu – k prameni živé vody a věčného života!