Základní info o symbolice

Okultní symboly jsou řečí a komunikací představitelů systému šelmy. Slouží také k oslavě a uctívání jejich zlého pána a pastýře – satana – současného vládce tohoto padlého světa. Ukazují takto komu slouží, pro koho dělají své šílené rituály a komu zaprodali svou duši …

 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: BUDEŠ-LI SE MI KLANĚT, BUDE TO VŠECHNO TVÉ."    Lukáš 4:5-7

… a toto je přesně důvod, proč elity tohoto světa uctívají zlo a páchají zlo – kvůli vlastnímu prospěchu ve světě, který již brzo padne a zachráněni budou pouze ti, kteří ve svém srdci a skutky lásky ctí Stvořitele …

Oni si zvolili dobrovolně (svou svobodnou vůlí, se kterou jsme byli stvořeni) zlo – otce zla – a chtějí se mu co nejvíce podobat. Ovoce jejich skutků jsou války, nemoci, násilí, trýzeň, utrpení, smrt … Sami upřednostnili tento svět a opovrhli Stvořitelem, který je pramenem živé vody a JEDINÝM dárcem věčného života …

Nejzákladnějším pravidlem jak se vyznat v okultní symbolice a jak pochopit / proniknout do skutečného významu daného symbolu je pochopit, že KAŽDÝ symbol má dva významy:

EXOTERICKÝ – tento význam je určen pro masy, obyčejné lidi a gojímy (pohanské psy, jak nás nazývají talmudisté) slouží jako jakýsi zakrývací efekt. Jedná se o nepravdivý význam.

ESOTERICKÝ – tento význam je určen pro zasvěcence, mágy, okultisty a podobně. Jedná se o skutečný, skrytý význam.

Například, oba tyto níže uvedené symboly, o jejichž významu jsou masy přesvědčeny, že znají jejich význam jsou názorným příkladem jak s námi lháři manipulují. Postupně pronikneme do tajů různých symbolů, které nás obklopují každý den.

Exoterický – „V“ jako Victory
Esoterický – zkáza a prokletí / symbol požehnání ďáblaExoterický – Peace symbol / Mír
Esoterický – Nerův Kříž vzhůru nohama (praktika satanismu, vše obrátit)
Runa smrti, používaná také nacisty

Hledejte Pravdu …

Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.   Jan 8:32
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Vykupitel. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.   Jan 14:6-7
Já a Otec jsme jedno. (řekl Vykupitel)  Jan 10:30

Ať vám náš dobrý Stvořitel יהוה žehná na cestě ke svobodě z domu otroctví, kterým je tento svět!