Zabíjej a jez – Skutky 10

Skutky apoštolské 10:10 Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:
Skutky apoštolské 10:11 Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.
Skutky apoštolské 10:12 Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.
Skutky apoštolské 10:13 Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
Skutky apoštolské 10:14 Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje."
Skutky apoštolské 10:15 Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté."
Skutky apoštolské 10:16 To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.
Skutky apoštolské 10:28 Promluvil k nim: "Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje.
Skutky apoštolské 10:34 A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
Skutky apoštolské 10:35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé / žije podle jeho vůle, drží se Jeho nařízení.

„Zabíjej a jez“, docela divné, když si představíme, že tak YHUH / יהוה mluví o lidech, že?

Pokud ale čteme duchovně, uvidíme…

Jíst => přijmout
Zabít => Zabít (nahradit) starého špinaveho ducha Otcovým Duchem za pomoci pravdivého Slova / Dabar.

=> Jdi a nahraď pomocí nekvašeného (pravdivého) Slova zlého ducha /špatnou cestu v těch z pohanských národů, kteří mají uši k slyšeni a přijmi je / svaž (propleť) je do národa skutečného Yisraele.