Vytržení – vyvrácení argumentů

Rychle se blíží velké soužení a stále zde koluje záškodná doktrína, která lidem brání v tom připravit se na něj, podívejme se společně na pilíře této teorie a rozeberme si je ve světle Slova.

1.

Patrně nejsilnější verš užívaný na podporu vytržení zní:

1 Tes 3:15-17

„Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

Jak se s oblibou tvrdí, je rozdíl mezi jeho příchodem „na oblaka“ a finálním příchodem na Zemi.
Proč je zde tedy uvedeno „sestoupí z nebe“ alias z oblak?

Podle tohoto verše živí nepředejdou mrtvé a tak by mělo dojít k jakémusi vzkříšení mrtvých v Kristu a hned na to uchvácení živých v Kristu (těch co jsou uznáni za hodné, aby byly vytržení).

Co nám ale Spasitel říká o vzkříšení svých oddaných?

“Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.”

Jan 6,38-40, 44, 54

Zde jasně říká, že vzkřísí své oddané v POSLEDNÍ DEN.

Pokud by tedy vzkřísil své oddané a vytrhl před soužením své věrné výtržníky, musel by být jeho výrok z Jana 6 kapitoly lživý.

Jednoduše řečeno, po vzkříšení svatých už nebude žádný další den na této planetě. Poslední den je prostě poslední den.

___________________________________________________________________

2.

Další oblíbený verš:

Matouš 24, 36-41 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

Tento verš používaný na podporu teorie o vytržení je opět v kontradikci s jiným Spasitelovým výrokem. Je to možné? Ne. Jediné vysvětlení je, že verš z Matouše je uměle napasován do učení o vytržení.

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
Zjevení 1:7

„Příchod Syna člověka“ z Matouše = „přichází v oblacích“ ze Zjevení 1

Při jeho příchodu ho tedy budou muset vidět VŠICHNI, protože každé oko znamená každé oko.

___________________________________________________________________

3.

Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.

Jan 17:14-21

Co je zde podstatné:

„Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.“

+

„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří.“

Spasitel Otce neprosí jenom za ty, kteří ta slova slyší v daný čas, ale za VŠECHNY KTEŘÍ SKRZE JEJICH SLOVO UVĚŘÍ.

Spasitelova prosba k Otci je tedy totožná jak pro apoštoly, tak pro všechny v dalších 2000 letech až k nám.

O co prosil Otce?

„Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.“

Chránil Otec ty své?

Příklad:

Noe a jeho rodina – 40 dni a nocí na rozbouřeném moři. Nebyli vzati do nebe, ale Otec jim řekl, co mají udělat a pak je chránil.

Josef – Otec dovolil jeho pád do studny i prodej do otroctví, ale staral se o něj.

Izrael – 10 ran či putování pouští.

Daniel – byl vhozen do jámy lvové, Otec ale zavřel tlamy lvů, nevytrhl Daniele do nebe.

Tři mládenci co nepoklekli – Otec je nevytrhl, ale dovolil, aby byli vhozeni do rozpálené pece ….

Vždycky ale byl s nimi.

Co dalšího platí pro apoštoly i ostatní?

„Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.“

Evidentně byl Syn poslán STEJNĚ tak, jak On sám posílá apoštoly (nás).

Proč byl Syn poslán? Aby svědčil pravdě, odrážel světlo Otce a ukazoval prohnilému světu JAKÝ je Nejvyšší Bůh a to i za cenu ztráty fyzického života neboť „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ Jan 15:13

Náš úkol před koncem tohoto věku bude zjevovat pravdu a reflektovat světlo do tmy, která přichází – tak jak to dělal Syn – „že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu“ Jan 3:19.

Je tedy vůlí Otce, aby do konce bylo nabízeno světlo pro ty, kteří se rozhodnout odvrátit se od světa a přijít ke světlu nebo vezme své „zrcadla“ pryč?

Proč by pak Spasitel řekl:
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 20)“  ???
S kým by tu byl, kdyby tu před koncem světa ti jeho už nebyli?

Až do konce světa opět překvapivě znamená KONEC SVĚTA.

___________________________________________________________________

4.

Ale, ale, ale…

Matouš 24:27+29-31

„Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. (To je to jak jej uvidí každé oko)

Hned PO SOUŽENÍ těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

Tehdy (PO SOUŽENÍ) se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří (KAŽDÉ OKO) Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice (není to ten hlas archanděla a zvuk polnice viz 1 Tes????)  a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“

PO SOUŽENÍ se ukáže znamení Syna člověka.
PO SOUŽENÍ země uzří jeho příchod
PO SOUŽENÍ andělé shromáždí jeho vyvolené.


___________________________________________________________________

5.

Další klasika pro podporu vytržení je podobenství o 10 pannách – Viz Matouš 25
5 moudrých jsou ty vytržené (před soužením)
5 hloupých jsou lidé jako já

Podstatná část podobenství je:

„Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.

Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘

Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘“


Ajajaj… Tohle je přece v jasné kontradikci s jiným Spasitelovým výrokem:

Zjevení 7:13-14
Jeden z těch starších na mne promluvil: “Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha?” Řekl jsem mu: “Můj pane, ty to víš.” A on mi řekl: “To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově.

Jak by sakriš mohlo těch 5 pošetilých panen, kterým zavřel dveře před nosem, přijít z velkého soužení v bílem rouchu? Evidentně to bude velká událost, že se rozhodl to Janovi zjevit, ne?

Jak vybílili svá roucha v krvi?
Krev je život – vybílili svá roucha životem a následováním svého Vykupitele (pastýře) kamkoli jde – a to někdy znamená i za cenu ztráty fyzického života.

Dále Slova ke konci časů:

Lukáš 2:12-13

„Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.

TO VÁM BUDE PŘÍLEŽITOSTÍ KE SVĚDECTVÍ (pravdě).“Takže, je Spasitel schizofrenik? Myslím, že jistě ne. Proč by si tedy tolikrát protiřečil? Možná chtěl zmást satana?
Logičtější vysvětlení ale je, že si nikdy neprotiřečil. Krásně to jde poznat na tom, pokud všechny výše zmíněné verše aplikujeme na JEDEN JEDINÝ VIDITELNÝ PŘÍCHOD NA KONCI VĚKŮ.

Zkuste to…

___________________________________________________________________


6.

Není teorie o vytržení tak trochu postavená na šimraném egu o vyvolenosti určité skupiny?
Proč by lidé v římském koloseu měli dosvědčit svou víru?
Proč byli lidé napříč Písmem testování spolu se svou vírou?
Proč apoštolové umírali?
Proč různé skupiny napříč Evropou byly zabíjeny pro svou víru?
A co teprve na celém světě?
Co se děje dnes v Afganistánu?

Není Otec Spravedlivý? Nedává všem stejně? Nevyžaduje od všech stejně? Jeho vlastní Syn svědčil až na smrt, proč bychom my (služebníci) měli jedna jinak než náš Pán? Cožpak Písmo neříká, že:

„Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.“
Jan 13:16

a znovu, není vůlí Otce, abychom svědčili pravdě?

Lukáš 2:12-13
„Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.

TO VÁM BUDE PŘÍLEŽITOSTÍ KE SVĚDECTVÍ (pravdě).“

___________________________________________________________________

7.

Rozumím, proč si lidé oblíbili toto téma. Uklidňuje a dává naději, že zde nebudeme, až propukne peklo na zemi. Sám mám dítě, a rád bych aby to nezažil. Co je ale podstatné? Zda je to pravda nebo ne.
Proč se satanovi tato teorie líbí? Protože (někdy v skrytu, jindy ne) dává lidem pocit jisté nadřazenosti, bezpečí a nechává je usínat na vavřínech, přece „soužení nezačne, dokud jsme tady“.

Co když ale soužení již začalo a bude se stále víc a víc přitápět pod kotlem? Stále budeme věřit, že v soužení nejsme a „tohle přece nemůže být znamení šelmy, protože to přijde, až my tu nebudeme“?

Jedná se o rafinovanou lež hrající na city lidí. Těžká ďábelská podpásovka, ale v tom je on přece mistr.

Lhaní mu jde (má v tom praxi téměř 6000 let) jako nikomu jinému. K tomu použil svoji oblíbenou skupinu Jezuitů (viz obrázek).

Samotná etymologie slova  „vytržení“ alias „rapture“ je velmi poutavá a další informace vkládáme do odkazu zde:

https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/vytrzeni-nepozehnana-nadeje/

Jistě stojí za přečtení a rozsouzení.

Chápu, že přijmout krutou budoucnost je velmi těžké, ale jak Nejvyšší přikázal již před 3 500 lety:

Exodus 12:8

„Té noci (tma, která přichází na svět) budou jíst (přijímat) maso (beránka); budou je jíst pečené na ohni (symbol Ducha Stvořitele) s nekvašenými chleby (nekvašené Slovo – bez lží) a hořkými bylinami (trpkost pravdy).

Lidi věřící nebo nevěřící ve vytržení nejsou nepřátelé. Nepřítele máme společného a ten rád aplikuje tzv. „rozděl a panuj“. Tento článek jsem nesepsal proto, abych někoho urazil, napadl či něco podobného, ale proto, abych dal příležitost přečíst si kontradikce k veršům používaným k obhajobě vytržení.
Sama teorie zní líbivě a důvěryhodně, pokud ji nenapadneme nehodícími se verši.

Ať každému, kdo čte tyto řádky požehná Nejvyšší יהוה  a přivede k pravdě.