Vytržení – NEpožehnaná naděje

Původ slova „rapture“.

Překlad obrázku:

RAPTURE / VYTRŽENÍ – sloveso

30. léta 17. století, ze slova Rapture (podstatné jméno)
Příbuzné slova: Raptured, rapturing – „Vytržený, vytrhující“.

RAPTURE / VYTRŽENÍ – podstatné jméno

c. 1600 „akt odnesení“
ze středověkého francouzského slova rapture,
ze středověkého latinského slova raptura – „uchvácení, únos“,
z latinského slova raptus – „odnesení, únos, popadnutí (a unesení) pryč“ (RAPT).

Nejdřívější doložené použití v anglickém jazyce se vztahuje na ženy a v 17. století toto slovo občasně znamenalo (rape – sloveso) znásilnění/násilí. Tento pojem je příbuzný ke slovu Rapture/Vytržení.

Pojem „spirituální extáze (vytržení, transu), stav mentálního cestování“ byl poprvé zaznamenán cca v roku 1600. (vytržení)

RAPTUROUS/NADŠENÝ, ÚCHVATNÝ – přídavné jméno

70. léta 17. století, ze slova Rapture + ous (přípojka určující přídavné jméno)
Příbuzná slova: Rapturously – „drsně“.

Vždycky jsem měl závažný problém ne jenom s „doktrínou nebo vírou“ ohledně vytržení (zvláště před a uprostřed soužení), ale také s použitím latinského slova samotného (latina je uměle vytvořený jazyk k invokaci démonů) … Zvláště, když je používáno křesťany ve smyslu „vzatí vzhůru“ k Bohu a to před nebo při Jeho druhém příchodu. Vidím to jako většina raných apoštolských církví – tělesné obnovení/přeměna těch, kteří jsou naživu při druhém příchodu Spasitele. Církve dnešních dnů používají slovo „vytržení“ až tak často, že by s ním ubili snad i mrtvého koně nebo vyhučeli díru do hlavy.

Pojďme se společně podívat, proč tento pojem vytržení není naše požehnaná naděje.

Jen na chviličku zapomeňme na únik před soužením nebo na naší interpretaci toho, kdy si myslíme, že to nastane. Latinské slovo „rapture“ není ve skutečnosti v anglické Bibli. Bible byla původně napsaná v hebrejštině (Starý Zákon) a v řečtině (Nový Zákon). Později byla přeložena do latiny pro katolickou církev. Toto je to místo, kde je zakopaný pes.

Strongova shoda identifikuje „vzatí vzhůru“ z řeckého slova ‘harpozo’ (ἁρπάζω). Původní řečtina ve skutečnosti nepoužívá ‘harpazo’ (ἁρπάζω), ale namísto toho Pavel používá slovo ‘harpagesometha’ (αρπαγησομεθα).

„Svatý“ Jeroným (přeložil bibli do latiny, autor Vulgaty) překládá ‘harpagesometha’ (budoucí pasivní oznamování z pohledu druhé osoby) do latinského slova ‘rapiemur’ (množné budoucí pasivní oznamování z pohledu první osoby) od rapiō – „my budeme popadnuti, my budeme urváni, my budeme uneseni.“ Toto přešlo z druhé osoby na první osobu množného čísla? Ale, ale, ale … není vytržení v latině „rapturo“? Ne není. Pak mnoho lidí řekne, že všechna tato slova (v latině) znamenají to samé a že to pouze odkazuje na rozdílné časy a frázování těchto slov. Znovu špatně. Například anglické slovo „cell“ neznamená to samé co „sale“ ani „sail“ a „sell“ (jedná se o slova s velmi podobnou výslovností), nebo snad ano? Jste zmateni?
Ano, oni se snaží, aby to nevypadalo jako matoucí a také se snaží, aby všechna ta slova znamenaly to samé!!!

Po Jeronýmově překladu se „vytržení“ vrátilo do kurzu a dosáhlo největšího rozmachu okolo roku 1800. Toto je špatné ovoce, se kterým se nyní vypořádáváme. Já osobně věřím, že okolo roku 1800 začalo působit něco zlověstného, ne pouze na křesťany, ale také na ty, kdo byli spříznění s esoterikou nebo okultními naukami. Podobně tak i John Darby, Wescott a Hort a C.I. Scofield přinášející druhotné doktríny (jako dispenzacionalismus atd.) a biblické překlady.

Osobně věřím, že někteří členové „církve“ v té době byli ovlivnění jinými „světskými“ duchy. Existuje také podstatný důkaz pro toto tvrzení.

V souladu s Google Books Ngram Viewer můžete vidět procentualitu knih, které užívaly určitých slov. Povšimněte si, že okolo roku 1800, slovo „vytržení“ začalo být používáno více a více z nějakých neznámých důvodů. Proč by všichni tito muži začali používat toto slovo, zejména když nebylo nikdy (a tím myslím nikdy!) použito před rokem 1500? Podívejte se na graf níže a uvidíte přesně o čem mluvím.

Četnost používání slova „vytržení“ v průběhu staletí …

Podívejme se na to, co říkají ostatní lingvisti o tomto latinském slově přeloženém jako vytržení. Zde je pár zajímavých výňatků ohledně použití slova „vytržení“ a odkud pochází.

Rapture a raptor nejsou pouze fonologicky příbuzné, jsou také etymologicky spřízněné:

Obě se odvozují od latinského rapt-, v minulosti využívaný kořen slova rapere „chopit se, popadnout, odnést“. Také z latinského „rapere“ vychází:
„tajně odchňapnout“ ,
„hrabivý“ (chamtivě/hltavě),
„popadat“ (v úmyslu sníst)
„znásilnit“ (původně odnést pryč ve smyslu sexuálního oloupení, později přešlo k popsání vynuceného sexuálního aktu).

Raptor v klasické latině znamenal „Lupič/zloděj“, což také přešlo do rané angličtiny. Později to také mohlo znamenat „násilník“.
Od 18. století se to aplikovalo na „birds of prey / ptačí lovci“ (uchvátí svou kořist a odnášejí ji pryč) odkud se později toto slovo rozšířilo k pojmenování „dromaeosauridového dinousarua“ – Velociraptor „rychlý chytač“.
Rapture – na druhou stranu nenajdeme v klasické latině, ačkoli se vyskytuje ve středověké latině. Nejdřívější citaci OED (Oxford English Dictionary) poskytuje britský text z 8. století, ve formě Raptura – referující k „pytláctví“. Nicméně jeho využití v angličtině se původně omezovalo na smysl (doloženo od 16. století) „extrémní radost, intenzivní rozkoš“.

I když se to v 17. a 18. století používalo k odkázání na „odnesení pryč“ nebo „znásilnění“ žen, teprve koncem 18. století slovo Vytržení nabylo svého mileniánského smyslu (spojené s ideami původně rozvinutými Puritány – https://en.wikipedia.org/wiki/Rapture#Doctrinal_history).

Slovo Vytržení/rapture v této mileniánské filozofii zjevně vychází z latinského slova Rapiemur (z Rapere, popsáno výše), použité v 1. Tesalonickým 4:17, kde odkazuje na odnesení věrných do vzduchu (setkání se Spasitelem) v latinské Vulgátě. http://staefcraeft.blogspot.com/2011/05/rapture-now-with-more-harpies.html

„Nejdřívější anglické odvození překladu slova Rapere „Svatým“ Jeronýmem je rape/znásilnění/únos – ale už ve 14. století to neslo zřetelně negativní konotaci / vedlejší význam, kterou OED odráží jako „Akt braní si něco násilím, konfiskace majetku násilím – znamená: krádež, drancování“. V 15. století to také (a hlavně) znamenalo „akt zločinu, spáchaný mužem, nutící ženu k sexuálnímu styku proti její vůli.“ Takže „Rape of the saints / vytržení svatých“ nebylo nikdy přijatelné/pravděpodobné řešení“.
(http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=3151)

Jak můžeme vidět, slovo „vytržení/rapture“ je v překladu příbuzné se slovy jako: Raptor (krvelačný dinosaurus), dravý/chamtivý/hrabivý nebo dokonce „rape/znásilnění.“
Všechna tato slova mají negativní význam, který skutečně nezapadá do popisu Ježíšova návratu pro ty, kteří jsou naživu čekající na obnovení/proměnu.
Někteří ale pořád chtějí používat toto slovo při odkazování na tu „požehnanou naději“.
Po zjištění jaké má toto slovo konotace a odkud pochází, není složité pochopit, proč bylo používáno tímto způsobem v posledních 200 letech. Po celou tuto dobu, Římsko-katolická církev používá muže jako Lacunza, Irving, Darby a Schofield ke klamání a můžu osobně říct, také k vyrvání či znásilnění „církve“ (Božího lidu) a jejích pevných základů!

Nahradili „znovuzrození/vzkříšení“ za „rap(e)ture/vytržení.“
Po 200 let znásilňovali srdce a mysli křesťanů a vedli je k víře v lež … K víře, že by unikli věcem a událostem, které měly přijít.
I kdyby toto „vytržení“ (před nebo uprostřed soužení) byla pravda, mohli byste upřímně říct, že moderní církev v Americe (a po světě) je více zbožná a více si zasluhuje vytržení před velkým soužením než křesťané, kteří v minulosti trpěli pronásledováním? Nemyslím si.

Takže po tom všem co? Vzkříšení je naše požehnaná naděje, NE nějaké mystické „vytržení“, které mi upřímně po přečtení toho všeho nezní úplně přitažlivě. Yahusha (Ježíš) přichází jako zloděj neboť mnozí jsou v temnotě. My ale nejsme děti noci, takže pro nás jeho příchod nebude jako příchod zloděje!

1. Tesalonickým 4 – když čteme v kontextu, mluví o vzkříšení stejně jako 1. Korintským 15. V podstatě se jedná o jednu minci ze dvou stran. Otázka, kterou Tesaloničtí měli, byla: „Dostanou ti, kteří zemřeli v Kristu stejné benefity jako ti, kteří budou naživu při Jeho druhém příchodu?“

Nepadla žádná otázka ohledně tajného vytržení … pouze vzkříšení. Tato „harpagesometha“ bude muset být rychlá při Kristově návratu, neboť všechna těla budou v ohrožení. Vlastně nás doslova popadne z ohně pryč, abych tak řekl.

S touto myšlenkou se pomalu rozloučím. Vědíc, co nyní už víte o etymologii týkající se překladu slova „rapture/vytržení“, měl by vůbec věřící člověk používat něco takového, když mluví o úniku celých 7 let (v některých kruzích 3,5 let) před příchodem Spasitele nebo i při jeho druhém příchodu? Je tohle způsob jakým chcete vidět svou požehnanou naději? Nebo počkáte na tělesné vzkříšení svatých a návrat Božího Syna jako naší skutečné požehnané naděje???

1. Tesalonickým 5:2-6

2 Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.

3 Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

4 Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.

5 Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!

6 Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.

Podle mého názoru my nebudeme vytrženi před nebo během soužení, ale zůstaneme ve světě a budeme nadpřirozeně chráněni Otcem. Budeme světlem světa a svědectvím o Boží moci pro celý svět dokud nepřijde milovaný Spasitel!

Něco k zamyšlení:

Noe a jeho rodina – 40 dni a nocí na rozbouřeném moři. Nebyli vzati do nebe, ale Otec jim řekl, co mají udělat a pak je chránil.

Josef – Otec dovolil jeho pád do studny i prodej do otroctví, ale staral se o něj.

Daniel – byl vhozen do jámy lvové, Otec ale zavřel tlamy lvů, nevytrhl Daniele do nebe.

Tři mládenci co nepoklekli – Otec je nevytrhl, ale dovolil, aby byli vhozeni do rozpálené pece ….