Uctívání saturnu/satana a „Davidova hvězda“

Celý svět leží ve zlém, celý svět je oklamán …

Protože tomuto světu vládne zlo – konkrétně mistr lži, podvodu, klamu, vrah od počátku – satan/had/drak/Lucifer/ďábel!

VŠECHNO je překroucené a drtivá většina lidí je obelhána a žije ve lži …

Systém, ve kterém žijeme, je vytvořen satanem a jeho padlými služebníky, takže nemůžeme věřit absolutně ničemu! Všechno musíme zkoumat, posuzovat, musíme rozlišovat co je lež a co ne, protože lži jsou neuvěřitelně důmyslné! Jděte ke kořenům (etymologie), pátrejte, hledejte pravdu a Pravda vás vysvobodí! Vysvobodí vás z pout hříchu, temnoty, lží, demagogie, manipulace a smrti …

Velká část křesťanů věří tomu, že současný stát Izrael je ten Izrael, o kterém se píše v Bibli. NENÍ!

Pokrevní Izrael byl vybrán, aby byl mementem ostatním národům. Na Izraelitech Stvořitel učí ostatní národy. Ze 600 000 Izraelitů, kteří přišli na poušť, vstoupili do zaslíbené země jenom dva! Ti, kteří přijali Slovo a důvěřují a milují Stvořitele, jsou jedno v Synu/Spasiteli! VŠICHNI! Všichni tito tedy jsme duchovní Izrael=Boží lid!

Ti, kteří se dnes označují jako Židé, jsou kabbalisté/sionisté, ne pravý Izrael … Satanova synagoga!

Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou SYNAGOGOU SATANOVOU. Zjevení 2:9

Hle, dávám ti ze SYNAGOGY SATANOVY ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Zjevení 3:9

Izrael je pod kontrolou Talmudu (kniha, která učí, že Ježíš Kristus byl podvodník). Aktuální Izrael kontroluje dění celého světa a čeká na svého mesiáše – není to ale Ježíš, je to antikrist!
V čele Izraele jsou satanisti a čarodějové …

Náboženství v Izraeli (2016)

Judaismus – Hilonim (40 %)

Judaismus – Masortim (23 %)

Judaismus – Dati (10 %)

Judaismus – Charedim (8 %)

 Islám (14 %)

 Křesťanství (2 %)

 Drúzové (2 %)

 Ostatní a nezařazení (1 %)

TALMUD

Rabíni nepopírají, že Ježíš měl „nadpřirozenou“ moc vyhánět démony, uzdravovat nemocné a křísit mrtvé. To, z čeho jej a jeho následovníky obviňují je, že tyto síly „zneužil“. Ježíš prý uzdravuje ve vlastním jménu, ne ve jménu Božím. Využívá svoji moc k tomu, aby se mohl vydávat za Boha – a tím se prý prokazuje jako podvodník. Kouzelnictví a modloslužba jsou také důvodem, proč byl Ježíš veleradou odsouzen k smrti a v předvečer svátku Pesah „pověšen“. Římští vojáci byli jen vykonavateli rozsudku velerady. Talmud trvá na tom, že „Ježíš byl právoplatně odsouzen podle rabínského práva“ (s. 145), a nikoli římského. Ježíš je a musí být podle Talmudu stále „usmrcován ve svých žácích a vyznavačích“, kteří byli od prvopočátku označeni jako „podvodníci podvodníka“. Oni prý také ukradli jeho mrtvé tělo z hrobu, aby předstírali jeho zmrtvýchvstání … Ani oni, ani sám Ježíš prý nebudou mít podíl v novém světě, který nastane po příchodu Mesiáše. Ježíš nebyl vzat do nebe, ale sedí navěky v pekle. Spolu s Titem a Bileamem patří ke třem největším nepřátelům Izraele, kteří si zaslouženě odpykávají v pekle svůj trest. Titus, jenž zničil jeruzalémský chrám, shořel, jeho prach byl vhozen do moře, potom přefiltrován a z prachových částeček znovu upečeno tělo a opět spáleno. Tak je prý trápen navěky. Bileam, který chtěl vnutit Izraeli kult boha Baala, se věčně trápí ve vařícím spermatu. A Ježíš, který se vydával za Boha, sedí ve „vařících exkrementech“ (s. 25) spolu se svými vyznavači, kteří neustále vyměšují nové exkrementy, když jedí jeho tělo a pijí jeho krev (s. 185). Toliko z talmudu

Některé verše z Talmudu:

Židé nás „nežidy“ nazývají „gój“ nebo „gojím“:

I ti nejlepší z gojímů by měli být zabiti. Soferim 15

Všechny děti gojímů jsou zvířata. Yebamoth 98a

Pohanští gójové nejsou lidé, jsou to zvířata. Baba Mezia 114b

Žid může znásilnit nežidovskou dívku, ale nesmí se s ní oženit. Gad Shas 2:2

Pohanské gojímky jsou od narození ve stavu „niddah“ (jsou špinavé, nečisté). Abodah Zarah 36b

Žid může mít sex s dítětem, pokud je dítěti méně než devět let. Sanhedrin 54b

Pokud gój udeří Žida, musí být zabit. Sanhedrin 58b

Když Žid zabije pohana, nedostane trest smrti. Sanhedrin 57a

Když jíš s gójem, je to stejné jako když jíš se psem. Tospoth Jebamoth 84b

Pokud Žid najde předmět ztracený pohanským gójem, nemusí být vrácen. Baba Mezia 24a

Pohanští gójové preferují sex s krávami. Abodah Zarah 22a – 22b

Židé mohou použít lži k obelstění pohanského góje. Baba Kamma 113a

Ježíš byl nemravný a ucíval kostku (to může být narážka na uctívání krychle/saturnu/satana). Sanhedrin 107b

Marie byla kadeřnice a měla sex s mnoha muži. Shabbath 104b

Myslíte si, že by pravý Boží Izrael používal Remfanovu/Baalovu/satanovu hvězdu?!

Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji až za Babylon. Skutky 7:43

Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého „krále“ Sakúta a hvězdu svého „boha“ Saturna – obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Stvořitel יהוה, Bůh zástupů – tak se jmenuje.
Amos 5:25-27

Všechny nitky nevedou k Židům, původ je ve starém Babylonu – v kolébce učení padlých andělů, kteří tam působili po potopě. Mezi okultní elitu této říše patřili její zakladatelé – Nimrod a jeho manželka čarodějnice Semiramis, která měla přímé spojení se satanem.
Z Babylonu se po zhroucení Babylonské věže a rozprchnutí jazyky zmatených lidí rozšířil okultismus a magie do Kanáanu a Egypta, které se staly novou kolébkou / domovem těchto démonských praktik a učení.
Odtud Židé přijali kabalu! Stvořitel chtěl, aby všechno špatné zničili a zachovali jenom chléb bez kvasu (čisté učení), viz:


„Až vstoupíš do země, kterou ti dává Stvořitel יהוה, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů.“
Deuteronomium 18:9


Ale oni ho neposlechli … Dnešní světová šlechta jsou pokrevními potomky faraonů. Faraoni byli jenom figurky ovládané egyptskými kněžími a stejně tak jsou ovládáni i jejich potomci dodnes!

Satanova synagoga se svou kabalou je jenom část celku … Tito služebníci zla a temnoty ovládaní padlými, mají jediný cíl – zabránit lidem, aby nalezli cestu domů, k milovanému Otci Stvořiteli a Spasiteli, který JEDINÝ nás může zachránit! On je cestou k věčnému životu ve světě bez utrpení, On je Pravdou a je i věčným Životem …

Doporučuji vám podrobně si prostudovat obrázky pod tímto textem:

Znázornění souvislostí mezi Remfanovou („Davidovou“) hvězdou, zednářským symbolem a kostkou (cube=krychle), která symbolizuje Saturn (satana) …

Znázornění souvislostí mezi „Davidovou“ hvězdou, kostkou saturnu a Kaabou a Tfilin (kostkou saturnu, kterou nosí na čelech kněží judaismu). Islámská modla Kaaba v Mecce a kostka na čelech kněží judaismu jasně deklarují, ke komu se tyto náboženství modlí a koho uctívají …
Taková zajímavost – na Tfilin (kostce na čele kněze) je hebrejské písmeno shin, které má význam – zničit, sníst, zkonzumovat …

Písmeno shin má tvar trojzubce, kterým satan (znázorňovaný i jako Poseidon – starořecký „bůh moří“) loví mrtvé ryby plavající s proudem. Moře znázorňuje v bibli národy/lidi, kteří se neobrátili ke Stvořiteli a takovým vládne právě satan. Nebuďte mrtvé ryby, hledejte Pravdu!

Jednotlivé symboly okultismu, ezoterických nauk a magických praktik a to, jak jsou vzájemně propojeny a souvisí …

„Davidova hvězda“ nemá nic společného s izraelským králem Davidem, který byl oblíbencem samotného Stvořitele (David = Milovaný). Jedná se o Šalamounovu pečeť – král Šalamoun byl modlář, který sešel z úzké Cesty a odpadl od Nejvyššího. Prostřednictvím Šalamounovy pečeti se vyvolává a vzývá 72 démonů …

Kaaba je čtvercová budova z kamenů o délce 60 stop, 60 stop široká a 60 stop vysoká – 6 6 6 …

Tři pilíře „stvoření“ uvnitř Kaaby a jejich podobnost s kabbalistickým stromem života (rozuměj stromem smrti!). Sloupy nalevo a napravo jsou Jákim a Boáz (podle zednářské symboliky). Symbolizují i muže a ženu. A prostřední pilíř je cestou k „bohu“ tohoto světa – satanu!

Proto oni pomocí vakcíny (údajně proti covidu) mění DNA a mRNA člověka – oni totiž vytváří hybrida mezi mužem a ženou, který bude nádobou pro „cizí oheň“ (démony) a bude podobný tělesně i duchovně svému pánu satanu/Bafometu, který je znázorňován jako oboupohlavný …

V pojetí chorých elit tohoto světa to bude „dokonalý člověk“ – Adam Kadmon …
Mužský a ženský trojúhelník a jejich splynutí v hexagram – nejsilnější symbol pro invokaci démonů do hmotného světa. Už rozumíte?
Kabalistický strom života (smrti) a organizace zapojené do globální agendy zla …
Opět propojení judaismu, islámu a zednářství …
Kaaba znamená krychle (krychle Saturnu/satana)
Allah znamená „Bůh“
Kabbalah (kabbala – židovská temná magie)

Bůh“ v kostce?
Zde v pravém spodním rohu je vidět i památník Světového obchodního centra, kde byly zničeny jeho věže 11.9.2001. Teď se to nazývá Ground Zero a je tam krychle …
Spojitost mezi Svobodnými zednáři a kultem Saturnu/satana …
911 je velmi důležité číslo pro okultisty … (9+1+1 je 11, to je číslo odpadnutí od Boha)
Hexagram (vydávaný za „Davidovu“ hvězdu) je hojně užívaným symbolem ve světových náboženstvích a v okultních praktikách …
Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji až za Babylon.   
Skutky 7:43
Sionisté (židé) – satanova synagoga ovládající světová média, hudbu, filmový průmysl …

Tento svět je dočasně v moci satana, můžeme to vidět všude kolem sebe, musíme se ale dobře dívat a rozlišovat cenné od bezcenného – pravdu od lži!

Otec lži, klamu, podvodu a úskoku, vrah od počátku, současný vládce tohoto světa …
Satan jako středobod uctívání starověkých náboženství – „bůh“ tohoto padlého světa, který se zběsilou rychlostí řítí do záhuby …

Vysvoboďte se z pout a obraťte se celým srdcem k Nejvyššímu …

Ať vám všem milovaný Otec Stvořitel יהוה žehná a ať naleznete cestu k Němu – k prameni živé vody a věčného života – vám přeju z celého srdce, přátelé …