Tři světové války

Jako většina okultistů měl i Albert Pike „duchovního průvodce“ (démona), který mu poskytoval „moudrost“ ohledně způsobu dosažení Nového světového řádu.

Albert Pike – zednář 33. stupně a autor knihy Morals and Dogma, což je něco jako zednářská bible, kde je jasně uvedeno, že „bohem“ zednářů je Lucifer …
Obálka knihy Morals and Dogma od A. Pikea se zednářským dvouhlavým orlem, vševidoucím okem satana a nápisem Ordo ab Chao
(Pořádek z chaosu)
Lucifer, Světlonoš! Podivné a mysteriózní pojmenování pro ducha temnoty! Lucifer, syn jitřenky! On je ten, který přináší světlo a se svojí nesnesitelnou nádherou (leskem) oslepuje slabé, smyslné nebo sobecké duše? O tom nepochybuji!

Jednu zprávu, kterou A. Pike obdržel od svého „průvodce“, popsal v dopise, který adresoval G. Mazzinimu , z 15. srpna 1871.

Giuseppe Mazzini – zednář 33. stupně, který v roce 1860 založil italskou mafii

Tento dopis detailně líčil plány na tři světové války, které byly považovány za nezbytné, aby mohl být nastolen Jednotný (Nový) světový řád, a my můžeme jen obdivovat, s jakou přesností zde byly předpovězeny události, které se později staly. Na krátkou dobu byl tento dopis vystaven v Britské muzejní knihovně v Londýně a byl okopírován Williamem Guy Carrem, bývalým důstojníkem rozvědky Kanadského královského námořnictva.
Z dopisu:
První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Illuminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Illuminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství.“
Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma.“
Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání…
Vypustíme nihilisty (odpůrce křesťanství) a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.“

Hledejte Pravdu neboť jedině Pravda vás osvobodí z okovů otroctví …
Hledejte Stvořitele celým svým srdcem, duší, myslí i silou, obraťte se k Němu a vysvoboďte se z tohoto umírajícího světa …