Tři mládenci a pec – Daniel 3

Daniel 3:10
Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou.

Daniel 3:11
Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece.

Přichází doba, kdy budeme muset všichni čelit rozhodnutí stejně jako  Šadrak, Méšak a Abed-nego jestli se poklonit a padnou zpět na zem do prachu výměnou za chvilkový klid nebo zůstat stát nad prachem a svědčit pravdě i za cenu nepohodlí, nebezpečí či dokonce ztráty života. Jestli zůstaneme věrní Bohu nebo za třicet stříbrných prodáme svoji duši …

Matouš 16:25
Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne.

Daniel 3:22
Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, ony muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli, usmrtil plamen ohně.

Muži sloužící cizímu ohni / duchu satana, kteří uvrhnuli spravedlivé do pece zkoušky, byli daným ohněm usmrceni – tento oheň vede pouze ke smrti. Satan nenávidí a požírá i své vlastní přisluhovače a vede je tam, kam míří on sám.

Daniel 3:23
A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní

do rozpálené ohnivé pece.

= jsme-li v jednom Duchu s JHVH, je s námi v našich zkouškách.


Daniel 3:24
Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“

Daniel 3:25
Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“

= Cizí oheň (satanův duch) jim neubližoval a neměl nad nimi moc, protože už před tím hořeli pravým Duchem / ohněm JHVH skrze Slovo a Pravdu. Nad takovými nemá cizí oheň moc.


Daniel 3:27
Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejichž těly NEMĚL OHEŇ MOC; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm.