Projekt Blue Beam

Manipulace s vědomím lidí založené na technologii vytváření rozměrných audiovizuálních obrazů podle projektu známého jako Blue Beam (Modrý paprsek), jehož uskutečněním byla údajně pověřena NASA. Jistě mnozí z vás slyšeli o „mariánských zjeveních“ v Montichiari, Loretě, La Satlebě, San Damianu, Fatimě, Medžugorje, Zeitounu, Eisenbergu, Lourdech, Guadelupe a mnoha dalších místech, které začaly přibližně kolem roku 1930 a odehrálo se jich po celém světě více než 200. Tato zjevení vyvolala velká náboženská pozdvižení, ale dnes víme téměř s jistotou, že se jednalo o uměle vytvořené holografické projekce využívající vyspělou technologii.
Souvisí s tím některé zajímavé aspekty:

15. března 1985 během jedné z projekcí odehrávající se v kapli Grobla v Medžugorje, uskutečnil americký fyzik Dr. B. Lipinski měření pole energie v okolí jedné z holografických projekcí. Během 3 minut vzrostla hodnota radiace pole z 15 mR/h (přirozené pozadí) na 100.000 mR/h, což je hodnota překračující letální (smrtelnou) hranici. Zjevení obvykle probíhá tak, že se znenáhla objeví jeden či více blesků, které vytvoří kouli oslnivého bílého světla, ve kterém se objeví obraz či postava mladé krásné dívky přinášející poselství. Zjevení často provázejí zvukové efekty (sršení, praskot, vibrace), někdy i podivné barevné obrazy Slunce.

2.dubna 1968 došlo ke zjevení nad budovou koptské katedrály sv. Marie v Zeitounu (předměstí Káhiry). Po náhlém zablesknutí se nad budovou objevila světelná postava, která nevydávala žádné zvuky. Jev trval asi 2 hodiny a několikrát se opakoval až do roku 1971. Svědci potvrzují, že tyto jevy měly za důsledek asi desetinásobné zvýšení seismické aktivity v okruhu 500 km, které utichlo až po několika měsících.

8. září 1954 se ve vesnici Eisenberk u St. Martin v jižní části rakouského Burgenlandu na jedné zahradě zjevila postava muže. Jev zahájil blesk provázený bouřlivým větrem, který vytvořil světelnou kouli s lidskou postavou. Lidé i zvířata nacházející se v blízkém okolí nebyli schopni sebemenšího pohybu. Podobných událostí bylo popsáno několik desítek. Dlouho zůstávalo záhadou co je příčinou těchto událostí a jaký je jejich skutečný smysl. Teprve během 90. let minulého století několik vědců z NASA informovalo o existenci tajném projektu NASA – Blue Beam, který měl sloužit jako podpora záměru vytvoření jednotného světového náboženského hnutí (One world religion) vedeného falešným prorokem Maytreiou. Maytreia údajně se vydávající za druhou inkarnaci (druhý příchod) Krista, měl vytvořit a ovládnout toto nové náboženství, jež mělo posloužit záměrům tajné světové vlády k ovládnutí celé Země (NWO – Nový světový řád).

Pamatujte – je to lež!

Podle Davida Openheimera, bývalého spolupracovníka NASA, je skutečným cílem Blue Beam projektu simulace „druhého příchodu Krista pod jménem Maytreia“, což bude v bibli prorokovaný Antikrist. Od tohoto projektu se očekávalo, že zachytí pozornost velkého množství lidi, bude schopen je přivést do náboženského extatického vytvržení a odvede jejich vnímání do snové země, takže se změní ve snadno ovladatelné stádo. Předpokladem této operace je, že lidem musí být Bůh představen v lidské formě, aby bylo možno úspěšně lidstvo kontrolovat a diktovat mu všechny zamýšlené akce a myšlenky. V podstatě to je příprava na zavedení nového globálního náboženství v intencích Nového řádu, které přináší nový „holografický Mesiáš Maytreia“. Projekt Blue Beam předstírá, že dochází k naplnění starých proroctví a významných událostí předpovězených před 2000 lety. V podstatě jde o to, že se obloha použije jako gigantická obrazovka, na níž mají být promítány holografické obrazy a vytvářet souvislé děje pomocí projekce laserových paprsků v prostorovém uspořádání, vyzařovaných z laserových vysílačů umístěných na družicích. Tento projekt má být proveden formou simultánních animovaných holografických obrazů promítaných do čtyř částí planetární oblohy, v jazyce příslušného regionu. Tento náboženský aspekt nebo chcete-li náboženská agitace pro Nový světový řád, již byl údajně testován v odlehlé pouštní oblasti Sahary, kde byla viděna holografická projekce obrazu Krista a ženy připomínající jeho matku Marii a také je možno promítat různá monstra, anděly, mimozemšťany a podobně. Řízení holografických obrazů s doprovodným komentářem je dáno softwarem supermoderních počítačů propojených prostřednictvím družic. Holografie je založená na téměř identických signálech podmiňujících u člověka prostorové vnímání obrazů. Tato technologie je stejně tak vhodná pro akustické vlny (ELF,VLF,LF) jako pro optické úkazy.

Různé obrazy Krista, Mohammeda, Buddhy, Krishny atd., budou postupně splývat v obraz jednoho „správně vysvětleného“ boha, provázeného „správnými mysteriemi, proroctvími a odhaleními“. Tento „jediný bůh“, ve skutečnosti zaujímající roli“antikrista“, bude údajně vysvětlovat, že různé biblické manuskripty byly pochopeny špatně, nebo vůbec nepochopeny, takže stará náboženství jsou odpovědná za násilí bratra proti bratru, národu proti národu, že stávající náboženská dogmata musí být zrušena, aby se uvolnila cesta pro „Nový zlatý věk“ (učení New Age – o něm více – zde https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/new-age-univerzalni-zlo/).

Zůstat může jen nové světové náboženství, jehož představitelem má být pouze ten bůh, kterého lidé vidí nad sebou. Lze očekávat, že takové i v globálním měřítku skvěle inscenované holografické produkce, vyvolají rozsáhlé sociální a náboženské bouře následované všeobecným chaosem.
Ale než k tomu všemu dojde, musí být podle NASA zvládnuty čtyři dílčí etapy projektu Blue Beam:

1) První krokem má být zmanipulování všech archeologických znalostí, což bude představovat cosi jako „zemětřesení“ v archeologii v jistých známých lokalitách planety, kde má dojít k novým „objevům zásadního významu“, které objasní, že doktríny ze všech světově významnějších náboženství jsou ve své podstatě chybné a mylné! Cílem takových dezinformací má být falešné poznání, že všechny náboženské doktríny byly založeny na nepochopených či špatně vyložených mystériích …

2) Druhým krokem má být fenomenální kosmická show s animovanými optickými hologramy a zvuky 3D, laserové projekce vícenásobných holografických obrazů v různých částech světa. Obraz nového „boha“ bude mluvit k lidem ve všech jazycích.

3) Třetím krokem má být dosažení obousměrného telepaticko-elektronického spojení, kde vlny ELF (Extra Low Frequency), VLF (Very Low Frequency) a LF (Low Frequency) budou ovládat vědomí lidí na Zemi svým působením na centra uložená ve vnitřní části jejich mozků, což by je mělo dovést k přesvědčení, že k nim hovoří Bůh prostřednictvím jejich duše.
To může být úspěšné jen v takových případech, kdy počítač bude mít v paměti dostatek vzpomínek, zážitků a myšlenek pocházejících od každého člověka – a toto sbírání dat se děje přes Facebook, Windows a jeho sledovací podprogramy, Google, chytré telefony, Messenger, atd. Je to sběr osobních informací do obřích databází!

Navíc tyto prvky vědomí musí být transformovány a upraveny tak, aby bylo možno vědomí takového člověka efektivně manipulovat. Při počtech obyvatel Země, odlišnosti kultur a z toho plynoucích odlišných způsobu myšlení, tradic, morálních, národnostních a etických postojů to je velký problém. Stačí se podívat na Evropu a její komplex národnostních, sociálních, etických a ostatních tradičních postojů, jež se dodnes nepodařilo žádným způsobem trvale potlačit, protože touha po osobní svobodě je krví předků draze zaplacená a tudíž nezadatelná. Ale myslím si, že to elity vyřešily skrze látky obsažené v chemtrails (https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/chemtrails-a-h-a-a-r-p/) a vakcínách, které mají vliv na člověka pod vlivem 5G a 6G sítí (ovládání emocí, i mysli do určité míry).

4) Čtvrtým krokem je předvádění neobvyklých kosmických událostí, které jsou opět pouze produktem vyspělé holografické animované technologie.
Proces se má uskutečnit ve třech etapách:

V první etapě má být lidem vnucena obava před trvajícím nebezpečím nepřátelské mimozemské invaze. Předpokládá se, že to obnoví závody ve zbrojení zaměřené do vesmírného prostoru a tak se ozbrojené síly nakonec dostanou pod jediné velení (Spojené národy).

Druhá etapa má být zaměřena na vnucené očekávání duchovní intervence údajných „pozitivních“ mimozemšťanů, přicházejících chránit dobré lidi před brutálním satanským útokem. Skutečným cílem je zbavit se všech významnějších středisek odporu vůči Novému světovému řádu.

Myslíte si, že koronavirus je špatný?
Počkejte si na falešnou invazi mimozemšťanů!
Mimozemšťané jsou padlí andělé/démoni, je to podvod …

Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
Zjevení 16:13-14

Třetí etapou je téměř absolutní elektronická a optická kontrola každého člověka a osazení jejich bytů přístroji vyvolávající materializací satanských duchů, přízraků a poltergeistů. Cílem této etapy je udržovat lidi v nepřetržitém stresu, strachu o život a přetrvávajícím děsu, což má vyvolávat vlny sebevražd, násilí a všeobecného psychického chaosu.