Papež – člověk nebo „bůh“?


1) Neomylnost

Písmo:
…neboť jsem já Bůh silný, a ne člověk, uprostřed tebe svatý,…
Ozeáš 11:9

Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.
Izaiáš 55:9

Papež:
Par.891: „Tato neomylnost přísluší římskému biskupovi…..když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry utvrzuje ve víře… Tato neomylnost sahá tak daleko, jak sahá poklad božského zjevení.“

2) Vládce 3 sfér

Písmo:
A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do ní nahlédnout.
Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On (Beránek) otevře tu knihu a jejích sedm pečetí.“
Zjevení 5:3+5

Papež:
Papežská trojkoruna (tiára) – Pro křesťanství velmi symbolické číslo tři značí na papežské tiáře nejen to, že papež je nejvyšší kněz, soudce a zákonodárce, ale také jeho vládu nad ZEMÍ, NEBEM i PEKLEM.

(Nejvyšší kněz?!!! Soudce?!!! Zakonodárce?!!!)

3) Zákonodárce

Písmo:
„Já YHUH, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“
Začátek desatera, kde jeho autor jasně deklaruje, že je Bůh. Jemu náleží autorská práva ohledně Zákona, on může tvořit, přidávat, rušit….

Papež:
Bezprecedentní změna Božího zákona a nehorázná drzost pošpinění 2 a 4 přikázání.

4) Titul / oslovení

Písmo:
A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi.
Matouš 23:9

Papež:
Stačí zadat slovní spojení „svatý otec“ do googlu a výsledky mluví za vše.
Pro (minimálně) 1,3 miliardy obelhaných lidí je „svatým otcem“ člověk z masa a kostí (který je ve skutečnosti knězem slunečního boha Baala).

5) Odpuštění hříchů

Písmo:
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – řekne ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“
Marek 2:10-11

Papež:
Za účast na křížové výpravě bylo přislíbeno odpuštění hříchů. (nehledě na to, že přislíbil odpuštění hříchů byl výměnou za zabíjení, vypalování a další zrůdné činy).

6) Klanění

Písmo:
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚YHUH, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ Lukáš 4:8

Papež:
Obrázek níže mluví za vše.