New Age – univerzální zlo

V New Age symbolice se často oběvuje oko (odkaz na vševidoucí oko satana) a velmi častá jsou odstíny fialové barvy (fialová je barva magie) a vesmír.

Hnutí Nového věku (New Age) vychází z Teosofické společnosti, založené v r. 1875 v New
Yorku Helenou Petrovnou Blavatskou.

Helena Petrovna Blavatsky i se symbolem její Theosofické společnosti na čele …
Symbol Theosofické společnosti – uprostřed je hexagram jako symbol k propojení fyzického a duchovního světa (k invokaci démonů do našeho světa), egyptský kříž „života“, svastika, kolem toho všeho obtočený had (satan) a nad svastikou koruní čakra jako symbol „osvícení“, což je ukradnutí mysli satanem (člověk se stává otrokem a nástrojem zla) …

Z jednoho komentáře z FB:

„Osvícení“ je alternativa okultistů ke spasení. Ale falešná, stejně jako všechno z dílny satanových poskoků …
To, že Boží Slovo nesplňuje naše filozofické přesvědčení o správnosti věcí, neznamená, že je špatné. Vy máte pravdu hledat, ne si vymýšlet vlastní „pravdy“ a teorie …
Jde o to, že lidé sešli z cesty – z té úzké cesty, která vede ke svobodě a věčnosti. Tento svět/systém je domem otroctví, ze kterého vede ven jenom jediná cesta – vrátit se celým svým srdcem k Bohu. Bůh vás nestraší, naopak, říká vám co máte dělat, aby jste se zachránil …
A proč?
Protože nechce, aby někdo zemřel, ale aby KAŽDÝ došel záchrany. On je totiž milující a dokonalý Otec, ve kterém není žádné lsti, lži ani zla …


Základní téze této teosofické nauky praví, že všechna náboženství obsahují společné pravdy, které se jako most klenou nade všemi rozdíly. Členové těchto theosofických společností věří v existenci „Duchovních Mistrů“, což jsou buď duchovní bytosti (démoni) nebo mimořádně nadaní lidé, kteří byli osvíceni – čili démonizovaní/posedlí lidé, kteří dosáhli osvícení = vědomí Lucifera – byli zotročeni a polapeni samotným satanem!

Trojúhelník (pyramida) se vševidoucím okem satana na vrcholu …

Vlastní základy hnutí New Age formulovala třetí předsedkyně theosofické světové
společnosti Alice Baileyová (1880-1949), Angličanka přesídlená do USA.

Alice Bailey

10 bodů strategie Nového světového řádu (podle Alice Bailey):

1. Vyjměte Boha a modlitbu ze vzdělávacího systému.
2. Snižte rodičovskou autoritu nad dětmi.
3. Zničte tradiční křesťanskou rodinnou strukturu.
4. Pokud je sex svobodný, učinte potrat legálním a snadným.
5. Usnadněte rozvod a legální osvobození lidí od koncepce manželství na celý život.
6. Učiňte z homosexuality alternativní životní styl.
7. Znehodnoťte umění, nechte ho zajít do šílenství.
8. Používejte média k propagaci a změně myšlení.
9. Vytvořte mezináboženské hnutí.
10. Vyzvěte vlády, aby vytvořily všechny tyto zákony a získejte církev, aby tyto změny schválila.

Jako spiritistické médium dostávala A. B. podle svého tvrzení poselství od tzv. Mistra Moudrosti (démona), Tibeťana Djawai Khula. Tato poselství dostávala prostřednictvím samovolného/automatického psaní (okultní metoda, při které vám démon vede ruku) a potom je v četných spisech vydávala jako tajné nauky, jako plán, který je dodnes závazný a určuje směr Nového věku.
Podle těchto tajných pokynů mělo hnutí Nového věku zůstat v podzemí až do r.1975 a od té
doby má za povinnost své plány zveřejňovat. Učení o Novém věku má být šířeno všemi
dostupnými prostředky, aby se lidstvo dozvědělo zprávu o přicházejícím vystoupení „Krista Nového věku“.
V prosinci 1968 vyhlásilo toto celosvětové hnutí všelidskou meditaci, která začala na
Silvestra přesně o půlnoci. Jejím cílem bylo tzv. „umocnění silového pole“. Podle letáku,
rozšířeného hnutím před touto „Meditací k uzdravení nemocného světa“.
Meditující přitom odříkává:
„Jsem spolustvořitel s Bohem, přichází nové nebe, protože mým prostřednictvím je vyjadřována Boží vůle … Jsem skutečně Boží Kristus …neboť Bůh je všechno, a všechno je Bůh … čistá esence bezpodmínečné lásky … Vidím ji, jak z mého nitra vyzařuje světlo … Já jsem světlo světa … Z tohoto světla světa vyvěrá nyní jediná přítomnost a moc vesmíru … Nyní vidím před svým zrakem záchranu této planety … všechny falešné představy víry a bludné myšlenky budou vyhlazeny …“
Z uvedené citace je zřejmé, že zdánlivou křesťanskou řečí je kryt podvod (filosofický,
náboženský) …

Hnutí New Age sestává z několika tisíc nejrůznějších organizací, navzájem propojených.
Různorodost jejich programů, idejí, metod a prostředků je taktická – všechny mají společný cíl. Zřízení nového světového řádu, který má být instalován prostřednictvím totálního sjednocení myšlení lidí a jejich následným spolupůsobením. V geopolitických a
geostrategických souvislostech koresponduje s Bushem vyhlášeným programem „New World Order“ – Nový světový řád.
Myšlenkovým základem tohoto systému (New Age) je víra v jakousi vládu (vnitřní vládu)
nad lidstvem (planetou), uskutečňovanou prostřednictvím hierarchie duchovních bytostí nebo Mistrů Moudrosti (démonické bytosti v theosofickém pojetí.)
Filosoficky je New Age syntézou východních náboženství, gnose a spiritismu, založená na
esoterických (tajných) učeních (magie), zprostředkovaných duchovními (démonickými
silami). Proto se uplatňuje okultismus, jasnovidectví, astrologie, hypnóza, ufologie, jóga, atd., oživování víry v čarodějnictví (např. wicca), převtělování, germánský mysticismus a pantheistické představy.

Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Stvořitele ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Stvořitel יהוה, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Stvořiteli, svému Bohu.  
Deuteronomium 18:10-13


V učení New Age není místo pro křesťanského Boha – hnací silou Nového věku je Lucifer v pojetí theosofů.
První fází New Age byly pacifistické a antimilitaristické ideje (hnutí Hippies), které získaly sympatie široké světové veřejnosti.
Další fází byla zpochybňující a drtivá kritika všech náboženství, která se zaměřují na víru v nesmrtelnost člověka.
Programy stanovených organizací New Age se zaměřují na propagaci správné
životosprávy, včetně aplikace různých forem východních okultních technik: meditaci, jógu,
uvolňování (relaxaci), hypnózu, nadpřirozené léčivé metody, vizualizaci a tzv. pozitivní
myšlení (lidské podvědomí vlastně určuje myšlení a přání člověka).

Meditace – všimněte si, že v této poloze je tělo ve tvaru pyramidy a žena rukama vytváří gesto 666 …
Prsty při meditaci – vlevo gesto 666, vpravo paroháč (el cornuto – rohy vztyčené proti nebi – oslava satana).
Gesto 6 6 6 – vysvětlění.
7 čaker – energetických center. Při dosažení 7. čakry (korunní) se stáváte „osvíceným“, což je satanova alternativa ke znovuzrození. Satan nemá ani zdaleka takovou moc jako Otec Stvořitel, ale snaží se Ho ve všem napodobovat. Ale za účelem, aby lidi zničil … Dosažení sedmé čakry znamená v praxi, že vás prostoupí Lucifer/satan a ovládne vaše tělo i mysl. Okultisté a jogíni tomu říkají osvícení … Je to přesně v kabalistickém stylu. Takže naopak. Osvícení znamená cesta do temnoty! Za povšimnutí stojí i poloha „meditujícího“. Je to trojúhelník a třetí oko na čele dotváří symbol trojúhelníku s vševidoucím okem!


V oblasti výchovy a vedení lidí vychází z antroposofistických názorů Rudolfa Steinera,
spiritisty a zakladatele synkretického náboženského systému.

Rudolf Steiner – okultista, který měl kontakt s démony. Proslul svou bustou Ahrimana (vysoce postaveného démona v hierarchii zla). Velice podobná tvář byla vidět v kouři z Obchodního centra v New Yorku během 11. září 2001 …


Organizace New Age úspěšně aktualizuje různé nové myšlenky a tak si systematicky
podmaňuje veřejné mínění. Ve svém programu nabízí nejenom uvedení do všech druhů
meditací a psychotréningu, ale i tzv. alternativní medicíny, zřizuje obchody s přírodními
léčivy a zdravou výživou (biopotraviny a makrobiotika), zabývá se ekologií (včetně ochrany
zvířat a rostlin), podporuje odzbrojování a mír, organizuje a pořádá kurzy pro manažéry a
vedoucí pracovníky v průmyslu a hospodářství, stojí za programy na pomoc hladovějícím, a
organizuje všemožné lidumilné projekty.
Průlom do široké veřejnosti učinilo hnutí New Age zejména knihou Marilyn Fergusonové
„Něžné spiknutí“ („The Aquarian Conspiracy“, v němčině „Die sanfte Verschwörung“ –
odtud také odvozen název „Něžná (sametová)“ revoluce pro Československo). Tato kniha je
kultovním spisem Nového věku. Je v ní propagován zaslíbený „zlatý věk lidstva“, který bude
naplněn radostmi „změněného vědomí a myšlení“ lidí (analogicky v ČSFR vydal Radim
Palouš knihu „Světověk“, nakl. Vyšehrad,1991).
Jinými programovými spisy New Age jsou knihy rakouského fyzika Fritjofa Capra (žije v
Kalifornii), především „Wendezeit – Bausteine für ein neues Weltbild“ (Čas zvratu – stavební
kameny nového obrazu světa), vydané roku 1982. Děti a mládež jsou v záměrech programu
Nového věku podrobení nové vlně fantazie, která se objevuje ve filmech, videokazetách,
audiokazetách, v obrázkových sešitech (Comics), v knihách, společenských hrách a dětských
hračkách. Ve skupině deseti nejúspěšnějších filmů (r. 1987) bylo 7, které patřily právě do této
kategorie („E.T.“, „Hvězdné války“, atd.). Dvě třetiny nejvíce navštěvovaných filmů nesou
označeni „fantastická“. Stejně tak knihy tohoto druhu jsou bestsellery a vycházejí v
milionových nákladech. Mimojiné obsahují stovky titulů s okultním nádechem: styk s mrtvými,
zaříkávání duchů, jasnovidectví, telepatie, psychokineze, atd. Velkou roli zde hrají mágové,
čarodějnice a kouzelníci. Mládež je posedlá touhou po kouzelných opascích, mečích,
talismanech, satanských symbolech a knihách, rozšiřují se satanské sekty, jejich mýtus
proniká do hudby, atd. Pod společným názvem esoterika jsou prodávány okultistické
příručky a návody, jak dosáhnout spojení s mimosmyslovým světem, atd.

Had/satan, který stojí za ezoterikou …

Esoterika (esoterismus) – (z řeckého esoterikós, „vnitřní“, „uzavřený“) je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených. Je to démonské učení. Patří sem např. telepatie, telekineze, levitace, transformace, reinkarnace, mimotělní zážitky a astrální cestování. Dále pak astrologie, numerologie, výklad karet – tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, minulé životy a karma, výklad snů, biotronika, feng-shui, všechny druhy jógy, čakry, geopatogenní zóny, energie, meditace, homeopatie. Prakticky aplikovaná esoterika využívá i exaktní obory jako je např. sugesce, hypnóza, psychologie, psychosomatika, psychoanalýza, psychoterapie, medicína, anatomie, biologie, chemie a fyzika.

Kniha o ezoterice od zednáře 33. stupně Alberta Pikea.
Kartářka – za povšimnutí stojí socha draka napravo (had/drak/satan/ďábel …) držící v ruce světlo/slunce. Celý egyptský/babylonský sluneční kult je uctíváním satana. Viz katolická církev, která tuto tradici přebrala – hostie ve tvaru slunce, sluneční kruhy, „svatozáře“, atd. Za vším tímto okultnem stojí jeden temný pán …

Mezi nejmocnější prostředky k davovému ovlivňování patří hudba. Už Alice Baileyová
poskytla návod k tzv. hudební terapii, která je součástí přípravy pro vstup do Nového věku
(sférická hudba, meditační hudba, Enya, atd.).
Pod vlivem Nového věku se nachází řada celosvětových organizací, včetně OSN a UNESCO,
Světová rada církví, Rockefellerova nadace, Fordova nadace, Trilaterální komise,
Bilderbergská skupina, Svobodní zednáři, PEN-club, stejně tak Rotary-club, Mezinárodní
měnový fond, Světová banka, atd. Vrchol této organizační pyramidy tvoří Ilumináti. Vedoucí
osobnosti mnoha dalších celosvětových organizací jsou velmi aktivními stoupenci programu
New Age (např. Robert Müller, zástupce generálního tajemníka OSN pro hospodářství a
sociální záležitosti, atd.).
Aby bylo dosaženo cíle (světovlády) a svět byl tzv. uzdraven, musí se změnit způsob myšlení
lidstva. Místo analytického myšlení, které odpovídá lineárnímu a mechanickému obrazu
světa, má podle New Age nastoupit nové, tzv. systémové myšlení. Všechny věci jsou
navzájem propojeny a jsou na sobě závislé, a proto musí být i celistvě (holisticky) přijímány a
posuzovány. Každý jedinec si musí uvědomit, že je součásti přírody a celého kosmu
(mikrokosmos v makrokosmu). Racionální myšlení, které postupuje analyticky a s rozvahou a
bylo až dosud základem vědeckého poznávání, má ustoupit syntetickému myšlení a
intuitivnímu poznávání, které spočívá na zkušenostech, jež nejsou rozumem pochopitelné a
měřitelné.
Cílem filosofie Nového věku je vyrovnání všech protikladů: věda a okultismus jsou zcela
rovnocenné, a proto každé jejich hodnocení je staví do jedné roviny. Dobré a zlé už
neexistuje, všechno splývá v jedno. Z toho vyrůstá i snaha po sjednocení všech náboženství
(synkretismus). Stoupenci Nového věku spatřují nejvyšší cíl člověka v nalezení štěstí. Tam,
kde byly až dosud hodnoceny jako rozhodující výkony a schopnosti jedinců, posuzuje se nyní
na prvním místě osobní uspokojení a úspěch. Strach před přicházejícími apokalyptickými
hrůzami a katastrofami je proto zbytečný, protože je možné utěšovat se utopií o „světové
společnosti bez napětí“.
Alice Baileyová zprostředkovala jako médium tento plán:
Zřízení nové světovlády a nového náboženství. Politickým cílem hnutí je získání vlády nad světem. Je propagováno rozpuštění nebo zničeni jednotlivých národnostních států v zájmu míru a zachování lidstva. Od roku 1992 se otevírají hranice mezi státy Evropského hospodářského společenství (dnes Evropská unie) a dorozumívacím jazykem se v Evropě stává angličtina.
Na cestě k získání světovlády jsou vytyčeny politické, sociální a hospodářské mezicíle, kupř.:

 • zavedení mezinárodního univerzálního úvěrového systému,
 • zřízení světové centrály pro rozdělování potravin, která by zajišťovala, řídila a kontrolovala
  celosvětovou distribuci potravin,
 • jednotný světový daňový systém,
 • celosvětově platná povinnost vojenské služby k obranným účelům (vzdor pacifistickým
  proklamacím).

  Od roku 1984, kdy hnutí Nového věku vystoupilo na veřejnost, jsou pro jednotlivé skupiny a organizace New Age formulovány jednotlivé programové body:
 • zřízení celosvětového hospodářského systému,
 • postupné podřízení a předání soukromého vlastnictví v bankovnictví, dopravě a výrobě
  světovému řídícímu výboru,
 • uznání nutností podřídit celosvětové kontrole biologické otázky, určování hustoty
  obyvatelstva, a zdravotnictví,
 • zaručení celosvětového minima svobody a životní úrovně pro každého jednotlivce,
 • povinnost podrobit světové řídicí radě osobní život každého jedince atd.

Protože hnutí Nového věku vystupuje na veřejnosti s líbivými a působivými hesly o míru, lásce, porozumění atd., nemohou mnozí přívrženci odhalit jeho skutečné cíle. Domnívají se, že je zcela správné, když se hlásá:

 • árijství (vláda západní rasy),
 • masové „zasvěcení“ planety (theosofie – zasvěcení lidstva Luciferovi),
 • očistné akce t.j. odstranění (vyhlazení všech těch, kteří s těmito cíli nesouhlasí),
 • přerušení těhotenství a umělé oplodňování,
 • nucené omezování počtu dětí,
 • genetické manipulace,
 • eutanázie (pomoc umírajícím, při které se z umírání stává kult, protože „…je to krásný
  zážitek a přechod do nové existence…“).

Všechny uvedené cíle (nebyly uvedeny kompletně) mají být dosaženy v tzv. Věku Vodnáře.
Nástup byl zahájen v celém hnutí Nového věku oné silvestrovské noci 1968, kdy byla
vyhlášena celosvětová meditace.
Pojem Věk Vodnáře pochází z astrologie. Z astronomického pohledu se vždy asi po 2000
letech Slunce dostává při jarní rovnodennosti do jiného souhvězdí zvířetníku, a právě z této
skutečnosti odvozují astrologové názor, že s měnícím se souhvězdím zvířetníku se mění vliv
na osud Země. Kolem přelomu tisíciletí má přejít postavení Slunce při jarní rovnodennosti ze
souhvězdí Ryb do znamení Vodnáře. Někteří světoví astrologové vypočetli, že k tomuto
přechodu došlo již v roce 1962. V prvních stoletích křesťanského letopočtu používali
křesťané jako symbol rybu. Přívrženci Nového věku tvrdí, že opuštěním souhvězdí Ryb a
přechodem do souhvězdí Vodnáře zaniká i křesťanská éra.
Podle Nového věku vylije nyní Vodnář na svět proudy vody, které jsou symbolem nového
ducha. Tento duch má vést lidi pomoci meditací, jógy, psychotechnik apod. k „rozšířenému
vědomí“, a toto „osvícené vědomí“ je uschopní vést život bez těžkostí a problémů.
Hnutí New Age ovšem nesleduje pouze politické, hospodářské a náboženské cíle – je samo o
sobě náboženstvím. Má své posvátné spisy, modlitební formule a mantry (meditační slabiky).
Má svá duchovní centra, jako kupř. „Findhorn-community“ ve Skotsku (založené v roce
1962) a „Esalen“ v Kalifornii v USA. Podobná střediska v současné době vznikají v různých
zemích světa. New Age má rovněž své kněze a kněžky, proroky a lidi s nadpřirozenými
schopnostmi a svého učitele Guru, jehož prohlásil za mesiáše.

Satanovy lži Evě:
1. Boží Slovo není spolehlivé.
2. Nezemřete.
3. Budete jako Bůh.
New Age (Nový věk) podvod:
1. Bible není Boží Slovo.
2. Budeme žít navždy, reinkarnujeme se.
3. Jsme bohové & bohyně.
Nový věk, stará lež!


New Age hlásá, že člověk je Bohem a že člověk přetváří Boha ke svému obrazu. Podle
základního učení je „vše jedno“, a proto i člověk je součástí božstva, kosmického vědomí a
moci. Tvrdí se, že je možné splynout s božskou moci a být jí naplněn. Okultisté Nového věku
věří, že tato moc je neutrální a lze ji použít jak k dobrému, tak ke zlému, a proto jim velice
záleží na tom, aby ji pomocí určitých praktik ovládli. Jeden z hlavních vůdců New Age David
Spangler, od roku 1970 druhý ředitel předního centra hnutí „Findhornovy nadace“ ve Skotsku,
napsal v jedné ze svých četných knih: „Lucifer působí v každém z nás, aby nás uvedl do stavu dokonalosti. Jestliže vstupujeme do nové epochy, do věku dokonalosti lidstva, pak každý z nás určitým způsobem dosáhne bodu, který nazývám „luciferskou iniciací“ – to je zasvěcení Luciferovi. Je zvláštní vstupní bránou, kterou musí každý jedinec projít, aby pocítil přítomnost jeho světla a dosáhl jeho dokonalosti“.
Spangler, který podle vlastních slov udržuje pravidelný styk s démonickými silami, také
veřejně prohlásil, že světlo, které ozařuje Findhorn, je světlo Luciferovo, a ten že dá pravé
světlo celému světu.
Jádrem plánovaného světového náboženství je iniciace, t.j. zasvěcení, které nejednou David
Spangler, ale již Helena Blavatská a Alice Baileyová zcela otevřeně označovali jako
luciferské. (Baileyová: „Lucifer je vládcem světa“).
K duchovním zdrojům hnutí New Age se rovněž počítají Mistři Moudrosti, duchové předků a
duchové přírody, pohanští bohové a bohyně. Někteří přívrženci New Age uctívají Pana,
Budhu, Šivu, a kromě nich si vytvořili celou řadu nových bohů. New Age čerpá ze všech
okultních zdrojů, které lidstvo odedávna zná (včetně Kabbaly).
Světový řád a světová vláda, proklamovaná hnutím Nového věku je ryze protikřesťanská.
Hnutí se snaží odstranit všechny křesťanské svátky, řády, symboly a chce je nahradit
pohanskými.
V USA se hnutím New Age podařilo proniknout do mnoha veřejných instituci, kde uplatňují
svůj program. Constance Cumbeyová uvádí dokonce případy, kdy z funkcí byli přeloženi
nebo propuštěni lidé, kteří takovým praktikám odporovali.

Důležitým prostředkem přijetí myšlenek Nového věku jsou drogy. Předáci hnutí v USA
propagují drogy, které mění vědomí lidí. Například LSD je označováno za „nástroj proměny“ (LSD je využíváno i při MK Ultra, což je metoda na „přeprogramování“ lidí pomocí mučení a týrání).
Nedoporučuje se trvalé užívání drog, ale pouze jako prostředek k duchovnímu otevření se,
rozšíření vědomí a jako pomůcka pro usnadnění prvních kroků při pronikání do světa
„osvícení“. Vyšší i nižší duchovní sílu lze získat pomocí mantry, silným přáním nebo meditací
(zejména tzv. transcendentální meditací).
Okultní plánovací středisko New Age se nazývá „Lucis-Trust“ (původně bylo založeno pod
názvem „Lucifer Publishing Company“).

Toto středisko má k dispozici téměř neomezené prostředky, aby mohlo podporovat rozvoj dalších středisek Nového věku. Tak vznikají různé podskupiny (jako např. „World Goodwill“ – Světová dobrá vůle -, nebo Arkanská škola, které se starají o tajné dálkové školení nových přívrženců).
Rozmáhající se hnutí New Age se výrazně napojuje na feministické organizace. To se
především odráží v boji proti uplatňování mužského principu. Cílem je odstanit analytické
racionální myšleni, smazat rozdíl mezi pohlavími a nakonec upřednostnit vládu žen, což
odpovídá věku Vodnáře. V odvrácení se od Boha se zde zřetelně projevuje feministická
tendence. Tak se odmítá Bůh, kterého představuje Bible, s ním jsou zavrhovány jeho řády a
zákony, jimž mají být podřízeny rodiny a společnost a které určují vzájemný vztah mužů a
žen.
Feministická teologie se snaží nahradit boha v mužské podobě Božstvem ženským. Tyto
tendence prosazují radikální myslitelky hnutí New Age, když se snaží nahradit křesťanskou
víru kultem bohyně Gáji – matky Země -, jejíž kult znovu ožívá a praktikuje se. Prastaré
srovnávání ženy a přírody bylo běžné v dávno zaniklých pohanských kulturách a
projevovalo se v uctívání Bohyň, jako například Isidy, Astaroty, Demetery, Hery aj. Dnes tyto
kulty hnutí New Age znovu oživuje.
Všechny přívržence různých skupin Nového věku spojuje jeden pseudonáboženský zážitek:
styk s démony prostřednictvím drog, meditací a psychotechnik. Některé skupiny New Age
učí, že Adolf Hitler byl jeden z nich, protože čerpal ze stejných zdrojů, měl stejné cíle a
používal stejné metody.

Svastika je zároveň i symbolem ohně, prastarý symbol Slunce. Symbol cizího démonického ohně, který je opakem ohně Ducha svatého. Odkazuje na sluneční kult …


Pozoruhodné jsou také symboly New Age: hákový kříž (svastika – dávný indogermánský
okultní symbol štěstí, který od starých Germánů Hitler převzal). Dále je to číslo 666 (viz
Zjevení Jana 13:18), jež má podle Alice Baileyové svaté vlastnosti a podle učení Nového
věku má být co nejčastěji používáno, aby se uspíšil pokrok civilizace a nástup Nového věku.

Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.  Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
Zjevení 13:16-18


Dalším rozšířeným znamením je duha – většinou jen její polovina, která symbolizuje most
mezi lidskou duší a „velkým duchem vesmíru“ (Lucifer). Tento znak se v poslední době
objevuje téměř všude: na reklamních dárcích, dopisních papírech, dětských hračkách atd.
Klíčovou postavou pro plánované ovládnutí světa a světového náboženství je „Maitrea“,
kterého chtělo hnutí New Age uvést na veřejnost 25.dubna 1982. V mnoha zemích
oznamovali titulky v časopisech:
„Kristus je už mezi námi … Nepřichází svět soudit, ale přináší pomoc a inspiraci (přesně obráceně než hlásá bible). On je Maitrea vychovatel světa a našeho lidského rodu …
Je to osobnost, pro niž máme nejrůznější jména: Židé ho nazývají Mesiášem, pro Buddhisty je pátým Buddhou, pro Mohamedány je Mohamedem a pro Hindy Krišnou. Nyní je tedy zde,
aby nás uvedl do Nového věku. Jeho přítomnost je pro nás zárukou, že nebude již 3. světová
válka…“

To se ohlašovalo v dubnu 1982 (tři roky před nástupem Gorbačova …!).
Pod vládou Maitrea má být zahájen systém úplné kontroly světa, neboť jen ten, kdo ovládá a
kontroluje všechny životně důležité oblasti, musí prokázat loajálnost vůči Maitreovi (viz
ČSFR po roce 1989 a ostatní bývalé komunistické státy včetně SSSR).
V budoucnosti, po sjednocení a vytvoření konfederací a unií, mají být všem obyvatelům světa
přidělena čísla, která by pak používali při každé finanční transakci, a to i při drobných
nákupech (dnes kreditní karty v západních státech). Všechny platby mají probíhat přes již
zmíněný úvěrový systém, protože peníze budou zrušeny (zlaté a stříbrné mince byly staženy
z oběhu po 1. světové válce). Dnes jsou z oběhu stahovány i papírové bankovky a nahrazovány
postupně kreditními kartami. V budoucnosti se počítá s voperováním malého čipu pod
pokožku na předloktí, eventuálně v zápěstí, každému malému dítěti. Tento čip bude obsahovat
všechna osobní data včetně rodokmenu a zařazení jedince do mocenské hierarchie.
V přípravě pro vystoupení Maitrea má významnou úlohu vedoucí pracovník Nového věku
Benjamin Creme ze Skotska. Podle jeho výpovědi Maitrea již kdesi utajen žije, ale místo jeho
pobytu zná jen několik málo z jeho vyvolených. Když byl v roce 1982 oznámen jeho příchod,
mohli se lidé dozvědět, že vládne velkou mocí, je nadán mimořádnými schopnostmi a že brzy
naváže spojení s celým světem prostřednictvím rozhlasu a televize. Zatím se to ještě
neuskutečnilo patrně proto, že plán není důkladně připraven a zajištěn. Alice Baileyová
předpověděla, že musí být nejprve veřejnost natolik seznámena s „planetární hierarchii
Mitra“, aby velká část obyvatelstva byla připravena přijmout ho jako svého mesiáše. Má být
představen jako mimořádně obdarovaný jedinec, který na tomto světě prošel vývojovým
procesem až k plné dokonalosti a dosáhl „stavu křesťanství“. Proto může působit jako hlava
veškeré duchovní hierarchie a jako vůdce Božího království na zemi.
Pomocí „velké invokace a vzýváním moci světla“ (původně zednářská symbolika), které
budou povinné pro všechna náboženství, má být Maitrea přivolán a přivítán jako
„znovupřicházející Kristus“. Toto vzývání bylo poprvé zveřejněno v roce 1945 a mezitím se
rozšířilo po celém světě. Podobně jako na počátku citovaná silvestrovská meditace obsahuje i
toto vzývání svůdné myšlenky o lásce, která pramení v Božím srdci, o světle a míru, ale ve
skutečnosti jde v této meditaci o provedení plánu Nového věku.
Maitrea ve svých údajných poselstvích zdůrazňuje, že je nejvyšší hlavou v hierarchii bohů a
Mistrů. Ježíš je prý jedním z jeho učedníků a tudíž stojí pod ním a byl jím řízený. Z Mistrů
všech věků je prý Ježíš jedním z nejmenších, zatímco Maitrea dosáhl toho nejvyššího sedmého stupně. Nový věk má jím být oficiálně zahájen. Všechny, kteří se zdráhají přijmout
ho jako „Krista“, očekává „meč rozdělení“. Maitrea chce zavést nové celosvětové
náboženství, které bude závazné pro všechny. Tak se hnutí Nového věku stává hrozbou pro
židy a křesťany, kteří s ním nebudou ochotni spolupracovat. Přívrženci Nového věku sice
mluví o tom, že náboženská svoboda je nutná, ale ve skutečnosti hájí energicky požadavek,
aby v Novém Věku náboženská svoboda zanikla. „Nový Kristus“ plánuje přetvoření
křesťanství, což znamená, že biblické křesťanství ztratí právo své existence.
Nový věk kategoricky odmítá židovství, křesťanství i islám, protože věří v jednoho boha.
Tento překonaný systém víry je příčinou rozporu, a proto svět musí být osvobozen od
takového negativního myšlení. Nezbývá, než křesťanství se všemi jeho kořeny dokonale
vyplenit …
Hnutí New Age mělo v roce 1990 mnoho stoupenců v celém světě: USA asi 4,5 miliónu, SRN
asi 780 tisíc, Francie asi 560 tisíc, V Británii asi 900 tisíc, Itálie asi 1 milión, ČSFR asi 70
tisíc atd.

Tento článek je přibližně z roku 1990 a byl místy upraven a doplněn o obrázky. Za 30 let od sepsání tohoto článku se New Age rozšířilo jako infekce do všech oblastí lidského života – je v ekonomice, politice, hudbě, kultuře, ekologii, školství, ve státní správě, firmách, armádě, zdravotnictví, náboženství, humanismu, hollywoodské produkci atd. New Age stojí i za obrovskou explozí okultismu, jak ji vidíme dneska. Je všude kolem nás …

Nenechejte se pohltit a svést z cesty propracovaným šílentvím Nového věku, ale obraťte se celým srdcem ke Stvořiteli nebe i země – prameni živé vody a věčného života …


„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Spasitel. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.“ Jan 14:6-7

Hledejte Pravdu a Pravda vás vysvobodí, nenechejte se unést prázdnou filozofií tohoto světa, který již brzy pomine. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá na věky …