Nádoba a dva ohně

Země, hlína, eretz (strong 776) = LIDSTVO

Viz: https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/clovek-prach-hlina/

Ty jsi však, Stvořiteli, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla.   Izajáš 64:7

Hrnčíř je podobenstvím Stvořitele.

Země – lidstvo má možnost volby OHNĚ 

1) Duch Otce = OHEŇ

Ten nejdříve VYTVRDÍ nádobu z hlíny = prach, který je PŘEZKOUŠENÝ OHNĚM,
buď se v Pravdě  vytvrdí anebo pod Ohněm = Pravdou praskne,
neprojde zkouškou, nepřijme Pravdu.

Nádoba vytvrzená OHNĚM udrží (živou) VODU = Ducha Stvoritele

Viz:
Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ Jeremiáš 2:13

… a je zdrojem ŽIVOTA, ZE KTERÉHO MŮŽOU PÍT DALŠÍ

2) Nádoby – ‚vytvrzené‘  CIZÍM OHNĚM

drží spodní vody (spiritualita pohanů / falešné učení pocházející od satana) = ducha padlého a ti, kteří z nich pijí, jsou otrávení …