Matouš 24


Keď MESIAS vyšiel z chrámu a odchádzal,
– ľudskou rukou postavenom, pretože Duch Otca zo svojho Chrámu neodchádza


pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.
Chramove stavby v zmysle tých, čo si hovorili a hovoria chrám Boha ale ich bohom je padly duch

2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko?
Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Kameň symbol človeka, ktorý je okresavany.
Tieto ‚ kamene‘ – chrámu na spôsob Egypta – cez Šalamúna okresavane dlatom egyptskeho učenia nezostanú ‚ kameň na kameni‘

3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho:
„Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“

Duch Otca = zjaveny pravý význam Zakona Otca skrze Mesiasa je s nami po všetky dni az do skončenia sveta / Matúš 28:20/
Otázka stojí : aky bude príchod = Mesiasa – povstanie = zmŕtvychvstanie synov v Duchu Otca ako je Mesiáš?
Nový Jerusalem?

4 Ježiš im odpovedal:
„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
5 Lebo prídu mnohí v Mojom MENE a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.«
A mnohých zvedú.

Syn prišiel v MENE = DUCHU OTCA, nie vo svojom mene.
Každý kto prichádza v MENE =DUCHU OTCA = je poslušný Zakonu Otca, je synom Otca.
Ten kto prichádza v inom mene – duchu je luhar.
Napríklad otec katolicizmu – Pavol, ktorého „Kristus“ prišiel vo svojom mene, a učí proti Zakonu Otca a teda aj Mesiasa, Syna poslaného Otcom

6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch.
Dajte si pozor, aby ste sa neplašili.
To musí prísť, ale ešte nebude koniec.
7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.

Kráľovstvo – Dom YHUH proti kráľovstvu- Domu otroctva
tmy.

Miestami bude hlad a zemetrasenie.
Hlad – po Pravde,
zeme trasenie – zem / ľudia

8 Ale to všetko bude len začiatok útrap.
9 Potom vás vydajú na mučenie,
budú vás zabíjať,
a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno

= MENO = DUCHA OTCA.
všetci synovia Otca sa volajú Menom Otca,
ktoré poznajú iba synovia Otca, pretože si otvorili srdce a myseľ prijať Pravdu – Ducha Otca

10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.
11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.
12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.
13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
14 Toto evanjelium o kráľovstve

= DOME OTCA / CHRÁME KDE PREBÝVA DUCH OTCA

sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom.
A potom príde koniec.

15 Keď uvidíte OHAVNOSŤ SPUSTOŠENIA na svätom mieste- chráme
= človeku

ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech POCHOPÍ :
16 vtedy tí, čo budú v Judei,


YAHUDAH = ten, ktorý oslavi Otca svojim životom
= BRÁNA / Dalet k OTCOVI – YHUH

nech utečú do hôr
Hora – v hebrejcine Har, je synonymum výšin.
Mame IBA JEDEN VRCH = Tsiyyon
a Duch Otca v synoch nespôsobuje zbabelost
ale pripravenosť na boj v Duchu Otca.
David neutekal pred Goliasom
a Mesias neutekal pred veľradou a rímskymi stotnikmi

17 kto bude na streche
nech nezostupuje vziať si niečo z domu

Strecha je súčasť Domu – náš život který stavíme na Synu / skále – naše víra / poslušnost
Symbol najvyššej časti Domu – nesestupujme zpět do nižších pater…

18 a kto bude na poli – pole = pôda kde sa seje a žne úroda
nech sa nevracia vziať si plášť.

Plášť je symbol Ducha / ducha.

19 Beda ťarchavým /těhotným ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať /kojit!
Ľudstvo nádoby = ženy, ktoré počali ŽIVOT a kŕmia ‚deti‘ Slovom = Pravdou, nikdy im nie je ‚beda‘
Může se jednat o fyzickou část

20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu
Zima je synonymom tmy, noci
teda konajte tak aby ste mali Svetlo a neutekali v tme
Sobota nie je Sabbath, takže nedá sa ‚utekať‘ počas Sabbathu pretože to nie je kalendárny deň.
Sabbath znamená byť Jedno v Duchu Otca

, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.
Prorok Daniel nehovorí ‚od počiatku sveta‘ ale od kedy povstal národ Izrael

22 A keby sa tie dni neskrátili,
nezachránil by sa nik;
ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.

Vyvolení sú tí, ktorí si VOLIA OTCA
ako jedinú autoritu a poslušnosti Jeho Zakonu

23 Keby vám vtedy niekto povedal:
»Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte.
24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených

Ak niekto ide za hlasom falošného proroka, je to jeho VOĽBA

25 Hľa, hovorím vám to vopred.
26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,«

Synovia Izraela vedia, ze na púšti = neurodna zem bez VODY = DUCHA STVORITELA nie je Život = teda tam Mesiasa nehľadajú.

nevychádzajte;
»Hľa, skrýva sa v dome,«
neverte.

Klamar NIE JE v Domu Otca

27 Lebo ako BLESK
– v Tore symbol Svetla ktoré prichádza ako trest
Blesk v hebrejcine Baraq – 2 samuel 22:15

vzíde na VÝCHODE a vidno ho až po ZÁPAD , taký bude aj príchod Syna človeka.
vzkriesenie synov človeka v Duchu Otca, skrze Mesiasa = Zivy Zakon Otca
Svetlo ktoré vzišlo na VÝCHODE a šíri sa na ZÁPAD – symbol národov ktoré uvidia Svetlo

28 Kde bude mŕtvola,
tam sa zhromaždia aj supi.
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie,
mesiac nevydá svoje svetlo,
hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.
30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Oblak – symbol Ducha Otca
To je symbol VZKIESENEHO ČLOVEKA V DUCHU OTCA
všetci co žijú Jeho Zakon

31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice
= TRÚBA, ROH = SILA BARÁNKA = SVEDECTVO SYNOV O OTCOVI TAK AKO VYDAL svedectvo Mesias

a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.
32 Od FIGOVNIKA sa naučte podobenstvo.
Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.

Figivnik na ktorom sú ZRELÉ FIGY, ktorého semeno nenakazil cudzopasnik
je symbol pravého IZRAELA prinášajúci dobre ovocie
KTORÉHO RATOLESŤ VYHÁŇA LÍSTIE – ZNAMENÁ SILNIEŤ v ŽIVOTE = DUCHU OTCA
opak zimy = prichádza LETO
Podobenstvo vyschnuteho FIGOVNIKA je Izrael, ktorý neprináša úrodu. Matúš 21 :19-20

33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

predo DVERMI domu otroctva – ako symbol jeho zrútenia Duchom Otca v Jeho synoch

34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto (lidské) pokolenie, kým sa to všetko nestane.
35 Nebo a zem sa pominú, ale MOJE SLOVÁ KTORÉ MAM OD OTCA
= DABARIM = ZÁKON, PRIKÁZANIA MÔJHO OTCA
sa nepominie – Je Večný

36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám OTEC.
37 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili,

kvaseny chlieb a vlastne víno (opak nekvašeného chleba /Slova a čistého vína / života)

ženili sa a vydávali
– podobenstvo jednoty s iným manželom ako Duch Stvoritela
až do toho dňa, keď Noe vošiel do KORÁBA
= archy = záchrany v Duchu Stvoritela

39 a nič nezbadali, až prišla potopa
= BOJ MEDZI HORNÝMI A SPODNYMI VODAMI –
Duch Stvoritela vs duch ktorí odpadol

a zmietla všetkých,
tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Boj = stret zástupov YHUH a armádou padleho ducha

40 Vtedy budú na poli DVAJA :- symbol rozdelenia
jeden bude vzatý,
druhý sa ponechá.

Jeden zahynie a druhy bude Zivy ako Noah v Arche = zachránený Duchu Otca
Ostane iba osievac semena Večného Života = Ducha Otca

41 DVE budú mlieť na mlyne:
jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
Vy ste mlyn.
Ten, kto rozomiela zrno na múku, plody svojich skutkov na múku = potravinovú obetu ako podobenstvo sebaibetovania,
Obeta = zitie skutkami v Duchu Stvoritela

42 Bděte teda,
Leebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Toto je adresované tým, ktorý ZNEVAZUJU ZÁKON OTCA = OTCA prevracanim ZÁKONA.

43 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú NOČNÚ hodinu príde zlodej,
veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do SVOJHO DOMU.
44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo
Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

DO DOMU OTCA SA VKRADA IBA ZLODEJ.
Nie Syn Človeka = Syn s Duchom Otca

45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm- Nekvaseny Chlieb?
46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.
47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.
48 Ale keby si zlý sluha v srdci povedal:
»Môj pán voľajako nejde«
49 a začal by biť svojich spolusluhov,
jesť a piť s opilcami,
50 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,
51 ODDELÍ HO a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

Zlý sluha uz nie je v Dome Otca, lebo on nie je chrámom / domom Otca a je ODDELENÝ od Pravdy = Ducha Otca svojou voľbou.
Preklady evokujú budúci čas ako niečo, čo sa stane niekedy v budúcnosti.
Každým sa VOĽBOU svojich SKUTKOV ZJEDNOCUJE
v Duchu Stvoritela alebo ODDEĽUJE od Ducha Stvoritela.