Kdo je pravý Izrael (Boží lid)

Celý svět je oklamán, celý leží ve zlém … Protože tomuto světu vládne zlo – konkrétně mistr lži, podvodu, klamu, vrah od počátku – satan/had/drak/Lucifer/ďábel!
VŠECHNO je překroucené a drtivá většina lidí je obelhána a žije ve lži!
Systém, ve kterém žijeme, je vytvořen satanem a jeho padlými služebníky, takže nemůžeme věřit absolutně ničemu!
Všechno musíme zkoumat, posuzovat, musíme rozlišovat co je lež a co ne, protože lži jsou neuvěřitelně důmyslné! Jděte ke kořenům, pátrejte, hledejte pravdu a Pravda vás vysvobodí! Vysvobodí vás z pout hříchu, temnoty, lží, demagogie, manipulace a smrti …Mnozí věří tomu, že současný stát Izrael je ten Izrael, o kterém se píše v Bibli. NENÍ! Pokrevní Izrael byl předobrazem ostatních národů. Na Izraelitech Stvořitel učí ostatní národy. Ze 600 000 Izraelitů, kteří přišli na poušť, vstoupili do zaslíbené země jenom dva. Ti, kteří přijali Slovo a milují Stvořitele, žijí Jeho Slovo=Zákon Otce stejně jako Syn – ti se stávají syny a bratry (a sestrami) Spasitele. Viz:

Odpověděl jim (Spasitel): "Kdo je má matka a moji bratři?" Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka." Marek 4:33-35

A ti kteří jsou v Synu – synové – jsou jedno v Otci!

Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Jan 17:21-23

A tito všichni jsou duchovní Izrael = Boží lid = lid, o který usiluje Otec Stvořitel יהוה (YHUH)!

On (Spasitel) řekl: “Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.”  Matouš 15:24

Jak si mohou „pohané / církev“ (od slova Kirké) nárokovat Spasitele, když On jasně řekl, že přišel pouze pro ztracené ovce lidu Izrael?
Stejně tak, jak je mohl Syn zbavit / „vysvobodit“ od Zákona Otce, když ten byl předán „prý“ pouze tělesnému Izraeli?

Jedná se zde o vybírání si toho, co se hodí a zavrhnutí toho, co naopak ne. Spasitel je pro všechny, ale Zákon už ne???

Co znamená slovo „žid“:

Žid je člověk, který vyznává náboženství judaismu. Žid NEZNAMENÁ potomka starověkého Izraele. Starověcí Hebrejci nebyli nazýváni Židy, jedná se o zavádějící označení. Žid není hebrejské slovo, ale pochází z angličtiny. Žid je slovo, které bylo vytvořeno pohany a dáno izraelskému kmeni Yahudah (Judah). Nejvyšší nedal svému lidu jméno Židé, to udělali lidé. Označení Žid se v Bibli Krále Jakuba z roku 1611 nevyskytuje. Starověcí hebrejští Izraelité nebyli Židé ani jejich potomci. Pokud však vyznáváte náboženství judaismu nebo se hlásíte k židovské kultuře nebo tradicím, můžete být nazýváni Židem …

Ti, kteří se dnes označují jako Židé, jsou kabbalisté/sionisté/chazaři/vyznavači judaismu, a NE pravý Izrael … Satanova synagoga!!! (podrobněji zde – https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/uctivani-saturnu-satana-a-davidova-hvezda/)

Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou SYNAGOGOU SATANOVOU. Zjevení 2:9
Hle, dávám ti ze SYNAGOGY SATANOVY ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Zjevení 3:9

Správně by v obou těchto verších mělo být – … říkají, že jsou Izraelité, ale nejsou …, ale to se někomu strašně nehodilo a zde zase překroutil originál …

A myslíte si, že by pravý Boží Izrael používal Remfanovu/Baalovu/satanovu hvězdu?!

Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji až za Babylon. Skutky 7:43
Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého „krále“ Sakúta a hvězdu svého „boha“ Saturna – obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Stvořitel יהוה , Bůh zástupů – tak se jmenuje. Amos 5:25-27
666 je číslo šelmy/vládnoucího systému, ve kterém žijeme a který je vytvořen padlými a jejich pánem satanem. Toto číslo bývá zakódováno v mnoha nápisech, symbolech a logách firem – je ve všem, co se aktivně podílí na chorém satanově systému …
Znak Luciferovy/satanovy církve …
Výskyt hexagramu v různých kulturách …
Hexagram v různých náboženstvích a magických knihách.

Hexagram – temný symbol k invokaci démonů v magii, satanismu, atd. vydávají za hvězdu nebo štít krále Davida, který byl součástí Božího lidu. Je to ale Šalamounova pečeť a Šalamoun odpadl od Nejvyššího …

Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen – Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky – z národů, o nichž Stvořitel יהוה synům Izraele řekl: „Nespojujte se s nimi a oni ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům.“ Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Stvořiteli, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo ve Stvořitelových očích zlé, a neoddal se cele Stvořiteli jako jeho otec David.  Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Stvořitel יהוה se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Stvořitele יהוה, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Stvořitelův zákaz nedodržel. Proto Stvořitel Šalomounovi řekl: „Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi! 1. Královská 11:1-11

Symbolem Božího lidu (duchovního Izraele) není v žádném případě hexagram, ale sedmiramenný svícen – menora, kterou přikázal Stvořitel vyrobit Mojžíšovi na hoře Sinaj.

Pak uděláš svícen z čistého zlata. Jako tepaná práce bude udělán svícen. Jeho podstavec a jeho ramena, jeho kalichy, hlavice i květy budou z jednoho kusu s ním. Šest ramen bude vycházet z jeho stran — tři ramena svícnu z jedné strany a tři ramena svícnu z druhé strany. Exodus 25:31-32
Uděláš sedm jeho lamp a jeho lampy se nasadí a budou osvěcovat prostor před ním.   Exodus 25:37
Menora – sedmiramenný svicen – skutečný symbol Božího lidu=duchovního Izraele.

Pro Židy je posvátný Talmud (judaismus), kterým se řídí a který nemá s milujícím a dokonalým Stvořitelem nebe a země nic společného. Některé verše z Talmudu:

Židé nás „nežidy“ nazývají „gój“ nebo „gojím“:

I ti nejlepší z gojímů by měli být zabiti. Soferim 15

Všechny děti gojímů jsou zvířata. Yebamoth 98a

Pohanští gójové nejsou lidé, jsou to zvířata. Baba Mezia 114b

Žid může znásilnit nežidovskou dívku, ale nesmí se s ní oženit. Gad Shas 2:2

Pohanské gojímky jsou od narození ve stavu „niddah“ (jsou špinavé, nečisté). Abodah Zarah 36b

Žid může mít sex s dítětem, pokud je dítěti méně než devět let. Sanhedrin 54b

Pokud gój udeří Žida, musí být zabit. Sanhedrin 58b

Když Žid zabije pohana, nedostane trest smrti. Sanhedrin 57a

Když jíš s gójem, je to stejné jako když jíš se psem. Tospoth Jebamoth 84b

Pokud Žid najde předmět ztracený pohanským gójem, nemusí být vrácen. Baba Mezia 24a

Pohanští gójové preferují sex s krávami. Abodah Zarah 22a – 22b

Židé mohou použít lži k obelstění pohanského góje. Baba Kamma 113a

Ježíš byl nemravný a ucíval kostku (to může být narážka na uctívání krychle/saturnu/satana). Sanhedrin 107b

Marie byla kadeřnice a měla sex s mnoha muži. Shabbath 104b

Takže takto o nás „nežidech“ smýšlejí (a judaistů je cca 80% ve státě Izrael) …

Myslíte si, že takové smýšlení je v souladu s dokonalým a milujícím Stvořitelem יהוה ???

Jsou opravdu ti, kteří se nazývají Židé, Bohem vyvolený národ nebo je to celé obrovský podvod???

Tušíte správně, je to naprosto obráceně, přesně ve stylu jejich pána satana, který se maskuje i za anděla světla, aby mnohé svedl do temnoty (vydává se za dobro, ale je ztělesněným zlem) … Oni převrací tmu na světlo, kabalisté se vydávají za Bohem požehnaný lid! A mnozí křesťané se modlí za stát Izrael v domění, že tento stát je obětí … Naopak! Oni jsou zlo (viz kromě jiného i genocida Palestinců, podpora LGBT – dokonce Tel Aviv byl prohlášen hlavním městem homosexuálů, atd.)!

Bombardování pásma Gazy.
Ztráty palestinského území od roku 1947 ve prospěch státu Izraele …
Gay pride v hlavním městě homosexuálů v Tel Avivu …
Gay pride ve stylu Sodomy a Gomory …

Podle ovoce je poznáte … Dobrý strom nemůže mít špatné ovoce … Stát Izrael je jeden ze zásadních podvodů satana!

Duchovní Izrael je ten skutečný a pravý Boží lid. Pravý Izrael VŽDY ctil Otce v Jeho Duchu Pravdy. Kdo tak nečinil, nebyl ani tehdy Izrael, ale musel odejít z Izraele … Oni si sami volili a volí cizí bohy = cizí oheň, takže už pak nejsou pravý Izrael. Pravý duchovní Izrael tu byl VŽDY.

Všechno to souvisí s tím nejpodstatnějším – zrušení Zákona Stvořitele יהוה!
S bezzákoností!

Je ŽIVOTNĚ důležité pochopit, že stejně jako Zákon tu byl od počátku (více zde https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/jako-hrich-tu-byl-vzdy-tak-i-zakon/ ), tak i duchovní Izrael = Boží lid!!! Není žádné rozdělení na Židy a církev!

Zákon byl dán skrze Mojžíše tělesnému (pokrevnímu) Izraeli (a byli mezi nimi i cizinci), ale ne všichni z tělesného Izraele byli i duchovní Izrael. Takže Zákon byl dán pro všechny … V podstatě byl tělesný Izrael obrazem tohoto světa/systému. Světa, který se skládá z pohanů a Božího lidu …

Stvořitelův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Boží svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Stvořitelova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Stvořitelovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta ke Stvořiteli יהוה je čistá, obstojí navěky. Stvořitelova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Stvořiteli יהוה, zalíbí – skálo má, můj Vykupiteli!  Žalm 19:8-15

Byli Noe a jeho rodina „Židé“? Ne.

Patřili Bohu? Ano.

Ani Abraham přece nebyl Žid, ale byl Izrael i před tím než to jméno vůbec vzniklo …

Abel?

Enoch?

Metuzalém?

Byli „Židé“? Ne.

Patřili Bohu? Ano!

Zajímavá je i etymolgie (původ) slova Izrael (Yisrael). Toto slova pochází z hebrejských slov „sarah“ a „el“:

Význam slova Yisrael je „Bůh usiluje“.
Význam slova sarah je „vytrvat, namáhat se“ …
Význam slova el je „Bůh“ …

A z toho vyplývá, že Izrael je opravdu lid, o který milující Bůh יהוה usiluje …

Satan skrze své poskoky rozdělil Boží Slovo na Starý a Nový Zákon. A toto je účelově zavádějící! Syn nepřinesl „nový zákon“ nebo „novou smlouvu“, ale byl poslán Otcem, aby OBNOVIL smlouvu s Jeho lidem!

Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí? Jeremiáš 17:9 Tohle je problém! Proto tu „první – starou“ smlouvu Otec jasně definoval …

SMLOUVA SE NEMĚNÍ, jen je znovu uzavřena s druhým Izraelem – duchovním, protože první Izrael (pokrevní/tělesný) padnul!

Svým životem a skutky nám přišel Spasitel ukázat, jak máme žít, abychom se líbili Otci a byli poslušní a oslavili naším životem a skutky lásky Nejvyššího …

Toto rozdělení na „starý“ a „nový“ zákon má fatální důsledky pro mnohé a to bylo právě ZÁMĚREM těch, kteří slouží zlu!

Závažné důsledky tohoto rozdělení:

 • dispenzacionalismus – z něj pochází falešné učení o vytržení a hlavně naprosto zcestné výklady Písma!
 • nové náboženství (křesťanství) a s ním spojené „církve“, které jsou jenom nástroji k programování a vedení lidí na širokou cestu do záhuby.
 • spousta sekt a bludných náboženských nauk.
 • zavrhnutí Božího Zákona, totální překroucení poselství Tóry.
 • vytvoření „nového boha“, který zrušil Zákon Nejvyššího.
 • a mnoho jiného zla …

ZÁVĚR:

Pravdu měli lidé od nepaměti v srdci, ale jelikož to nestačilo, dostali ji skrze Mojžíše napsanou na kameni (který symbolizuje kamenná srdce obyvatel země) a nakonec jim tuto smlouvu/pravdu/instrukce pro život přišel připomenout a obnovit samotný Bůh v lidském těle.

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Ezechiel 36:26-28

Tu pravdu vám v srdci buduje Bůh pokud Ho do svého srdce přijmete, bez Něj budete bloudit v labyrintu lží tohoto padlého světa/systému. Proto je jasně psáno, že On je ta cesta, pravda a život. Bible je bohužel zmanipulovaná, ale zdaleka ne všechen text. Ten kdo má Ducha Pravdy, dokáže rozlišovat co je z Boha a co ne. Duchovní hloubka Tóry nebo například evangelia podle Jana je neuvěřitelná, Bůh svému lidu odkrývá postupně tajemství Jeho slov, člověk Jej ale musí ctít a naslouchat Jeho přikázáním, hledat Jej celým svým srdcem, duší, myslí a silou …

Některé výroky Spasitele jsou bohužel také zmanipulované, proto je důležité srovnávat Tóru s Jeho výroky, aby člověk nevěřil lžím a manipulacím těch, kteří překroutili Písmo účelově … Bez srdce obráceného ke Stvořiteli nebe a země nelze naleznout čistou Pravdu bez kvasu (čisté učení) …

Řekni jim tedy: Toto praví Stvořitel zástupů: Obraťte se ke mně, je výrok Stvořitele zástupů, a já se obrátím k vám, praví Stvořitel zástupů. Zachariáš 1:3

Syn (Spasitel) nikdy nešel proti tomu, co řekl Otec v Tóře, protože nemůže dělat nic než to, co slyšel od Otce. On je Pravda. Srovnáváním Tóry s „novým zákonem“ zjistíme mnoho nesrovnalostí a je to způsob, jakým hledat čistou neprokvašenou pravdu …

10 Synu člověčí, řekni domu Izraele – Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?‘

11 Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník יהוה, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele?

12 Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude už moci žít ze své spravedlnosti.

13 Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,‘ a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky už nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil.

14 Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,‘ a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě,

15 takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví – takový nezemře, takový jistě bude žít.

16 Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal poctivě a spravedlivě – jistěže bude žít.

17 Tví krajané ale říkají: ‚Stvořitel יהוה je ve svém jednání vrtkavý.‘ Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání!

18 Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít.

19 Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít.

20 Vy ale říkáte: ‚Stvořitel יהוה je ve svém jednání vrtkavý.‘ Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!“

Ezechiel 33:10-22

Věřím, že v kontextu těchto zjištění už uvidíte celé Písmo v naprosto jiném světle než doposud a začnete přijímat čisté učení – nekvašený chléb a dobré víno – a budete objevovat neuvěřitelné a fascinující poklady Slova dokonalého Otce Stvořitele יהוה.

Ať vám náš milovaný Otec žehná na cestě k Němu – k prameni živé vody a věčného života!