Katolická obhajoba na písku – Petr / skála


PETR SKÁLA

Víme, že Šimon Petr je ten Petr, který řekl: „Ty jsi Syn živého Boha, Mesiáš“. A Mesiáš mu odpověděl: „Blahoslavený jsi, neboť ti to nezjevilo tělo a krev, ale Otec, který je na nebesích.“
To znamená, že on dostal dar vhledu, že toto je Mesiáš, bez toho, aby mu to řekl sám Syn …
Spasitel udělil Šimonovi přezdívku hned při počátečním setkání (Jan 1:42). Když pak Šimon ve třetím roce chození s Vykupitelem vyznal: „ty jsi Mesiáš, syn Boha živého“ (Matouš 16:18), Mesiáš se jakoby vrátil k této situaci a Šimona povzbudil potvrzením, že přezdívce dostojí – pro poznání a víru, které mu dal Bůh.
Spasitel tak neustanovil nadějnou ‚osobu Petra‘, do které se jednou oblékne ten a podruhé onen muž. Neřekl Šimonovi víc než: „Šimone, jsi první kámen a na skále tohoto vyznání (Yahusha Nazaretský je Mesiáš – Syn Boží) postavím svou církev.“ Vykupitel sám tak postaví svou církev z ‚KAMENŮ‚ jako byl Šimon. Postaví ji na skále vyznání, že On je Mesiáš, Syn Boha živého.
V Bibli se k Petrovi nikdo nechoval jako k papeži, ani Petr sám si takové postavení nenárokoval. Pokud by Vykupitel svými slovy mínil to, čím je dnes papež, uplatňovala by to církev od počátku, nikoli naopak. Opět zde nacházíme tolik pro katolickou církev typické překrucování, doplňování či odstraňování. Takřka všichni církevní otcové a učitelé do 5. stol. ‚skálu‘ v Matouši 16:18 vykládali jako Petrovu víru či vyznání. Katolické Bible se zněním: „Ty jsi Petr – to je skála – a na té skále zbuduji svou církev…“, jsou tedy ÚČELOVĚ ZFALŠOVANÉ. Římský biskup získal postavení hlavy římskokatolické církve až v 11. stol.
Církev založená na „skále Petrovi“ je ve skutečnosti církev založená na člověku a podobá se domu postaveném na písku.

Skutečné tělo Spasitele (společenství) stojí na skále zvané Syn/Mesiáš/Mesiáš/Yahusha.
Viz:

Genesis 49:24
Jeho luk si zachová svou pružnost, jeho paže svoji svěžest. Z rukou Přesilného Jákobova vzejde pastýř, kámen Izraele.
Deuteronomium 32:4
On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!
2. Samuelova 22:47
Živť jest Stvořitel יהוה, a požehnaná skála má; protož ať jest vyvyšován Bůh, skála spasení mého.
Deuteronomium 32:31
Vždyť jejich skála není jako naše Skála, jak soudí i naši nepřátelé.
2. Samuelova 22:3 
Bůh je má skála, v něm mám útočiště; je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad a mé útočiště. Můj zachránce, zachraňuješ mě před násilím.

Žalm 18:47
Živ je Hospodin! Požehnaná je moje skála! Ať je vyvýšen Bůh, má spása!

Žalm 31:4
Neboť ty jsi má skála a má tvrz! Pro své jméno mě tedy veď a posiluj!

Žalm 62:3
Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!

Žalm 62:7
Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad!

Žalm 62:8
V Bohu je má spása a sláva, on je má pevná skála — v Bohu mám útočiště.