Katolická obhajoba na písku – kněžství

KNĚŽSTVÍ


Římský katolicismus staví svou obhajobu kněžství na verši:

Matouš 18:18
Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.

Patrně se většina lidí ani nepozastaví nad významem těchto slov a raději přijmou mainstreamový výklad. Jednoduše, pokud Spasitel uděluje „výsadní právo“ určité skupině lidí něco svazovat či rozvazovat (což bude platit i v Nebi) – musí to přece být nějaká důležitá funkce, kterou by nemohl vykonávat jen tak někdo… Z toho vyplývá, že ti speciálně vyškolení kněží mají své neodmyslitelné místo!

Zkusme se ale na daný verš podívat blíže.
Dané slovo „Svázat“ je v kontextu „splést“ (dohromady)
Hebrejsky SAKAK (strong 5526b. sakak) – svázat – do jednoho těla.
Svázat (splést)… čím? Jedním Duchem pravdy, Duchem YHUH.
Do čeho? Do jednoho těla – Spasitelova společenství .
Každý, kdo se narodil znovu a následuje pravého Syna, je úd živého těla – Společenství.
To znamená, že pokud se staneme údem těla (jehož hlavou je Spasitel) zde na zemi, budeme jím i po smrti. Stejně tak i naopak, neboť žádný očistec neexistuje.
Po smrti se žádný zázrak ani další šance nekoná. Je to teď a tady!

Otec hledá ty, kteří ho budou uctívat v Duchu a Pravdě / Duchu Pravdy => (Jan 4:23-24)

Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.  Jan 4:23-24


K tomuto můžeme dojít pouze tehdy, přijmeme-li Ducha skrze Syna / být jako Syn, být syn.. Tímto se stáváme kněžími živého Boha i my, bez toho, aniž bychom nosili speciální šat, prováděli rituály či dlouhodobě studovali lidskou teologii.

„Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a KNĚŽÍMI našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí.“  
Zjevení 5:9-10

Lidé vkládají své naděje do kněžích/“pastýřů“, aby je vedli a to ve slepé víře, že daný kněz je Otci patrně blíž díky svému postavení, šatu, studiu či titulu. Snadno se tak stávají obětmi svodů místo toho, aby se sami stali kněžími Nejvyššího a přicházeli přímo k němu pro podporu, útěchu, radu a vše co maličký člověk potřebuje.