Katolická obhajoba na písku – chrámy

KOSTELY / CHRÁMY
Římský katolicismus staví svou obhajobu potřeby kostelů na verši:

 Lukáš 2:49-50 „Proč jste mě hledali?“ odpověděl. „Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“ Oni však nechápali, o čem mluví.

I když pomineme hrůzy, jako jsou části mrtvol vně oltářů („zasvěcených Bohu“), armádu model, mrtvoly pod podlahou, faktické zasvěcení daného chrámu mrtvé osobě, či velmi časté směřování oltáře na východ a mnohé další zvrácenosti konané vně těchto budov, můžeme fámu o potřebě kostelů rozdupat samotným Slovem.

1)
Exodus 39:45
Budu přebývat uprostřed Izraelců (Boží lid) a budu jejich Bohem.
2)
Jan 4:23-24
Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
3)
Matouš 6:5-6
Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v SYNAGOGÁCH a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého POKOJÍKU, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
4)
Skutky 7:4849
Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok:
`Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! JAKÝ CHRÁM MI MŮŽETE POSTAVIT, praví YHUH, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?

Může vůbec člověk postavit chrám hodný Stvořitele? Když svýma rukama vyrábí modly?

Po příchodu Syna už je jakákoli výmluva na potřebu chrámu postaveného rukama absolutně neobhajitelná!

Archa úmluvy (Zákon) byla uložena v Šílu (Silah / Jozue 18:1) v koženém stanu => Úplně výstižný předobraz člověka s Duchem Stvořitele.

Jeremiáš 31:33
Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Stvořitele יהוה: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.