Katolická církev – tma vydávající se za světlo

Katolická církev – označení „katolická“ pochází z řeckého slova katholikos, což doslovně znamená „všeobecná“ nebo „univerzální“, tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich rasu, národnost či postavení (podle katolické definice). Já osobně spíše spatřuji její „univerzálnost“ v sílícím ekumenickém hnutí (Coexist), což je snaha o sjednocení VŠECH světových náboženství (včetně Islámu, šamanismu, voo-doo, judaismu, buddhismu, atd.) do jednoho globálního New Age šílenství – One World Religion – jednoho světového univerzálního náboženství, kde si každý najde to co lechtá jeho uši … Tohle je satanův finální plán pro poslední časy, jak zatarasit lidem tu JEDINOU A ÚZKOU CESTU SKRZE VYKUPITELE, který se za nás obětoval na dřevě/kříži, aby nás smířil s Bohem/Otcem/Stvořitelem/JHVH/יהוה !

Historie katolické církve stručně:

Ve 4. století sjednotil císař Konstantin římskou říši tím, že vytvořil katolickou církev na Nicejském koncilu v roce 325 (která už tehdy toho měla pramálo společného s vírou v jediného a pravého Stvořitele) a včlenil do ní prvky všemožných pohanských náboženství (převážně Babylonu a Egypta). Prohlásil se zástupcem Ježíše Krista a ty, kteří konvertovali k jeho víře, dosadil na vlivná místa. Noví „křesťané“ s sebou do církve přinesli své pohanské zvyky, bohy a bohyně. Prvotní církev neznala votivní svíce, svěcenou vodu, kněžské ornáty, ikony, relikvie, řády ani očistec. Církevní koncily začaly upřednostňovat zvyklosti před Písmem a tvrdě odmítaly jakýkoliv odpor! Mnoho lidí oddaných Stvořiteli bylo označeno za heretiky a pronásledováno a vražděno za to, že obhajovali autoritu Boha!

Ve 12. století už byla ŘKC nejmocnější institucí světa. Díky své neomezené náboženské i politické moci dosazovala a odvolávala panovníky, vybírala kruté daně, zabavovala majetek a brzy disponovala obrovským jměním. Papež nabízel křižáckým vojskům bohatství a věčné blaho za vraždění muslimů, heretiků a všech, kdo odmítli jeho svrchovanost (čili těch, kdo si uchovali mozek a čistou víru v Boha bez vlivu církve!). Opravdoví ctitelé a následovníci Stvořitele (Boží lid) byli nemilosrdně pronásledováni a vražděni po celou dobu existence katolické církve …

NÁBOŽENSTVÍ VERSUS ŽIVÝ VZTAH S BOHEM

Náboženství jsou lidmi (vedenými satanem) vytvořené instituce (ne Bohem), které slouží k ovládání a manipulaci mas a hlavně k zatarasení cesty lidem k jedinému a pravému ŽIVÉMU BOHU a k osobnímu vztahu s Ním a Jeho následování. Bůh je totiž JEDINOU CESTOU z domu otroctví (tohoto světa), který se zběsilým tempem řítí do záhuby …
Náboženství jsou mnohdy sestavená z rafinovaných praktik, rituálů (které jsou často okultní, plné skryté magie), obřadů, ceremonií, zvyklostí a často i z bohapustého opakování a drmolení nekonečných stejných „modliteb“ stále dokola, což je autohypnóza a mantrování – uvádění sebesama do transu! Indiánské kmeny k tomu používají i opiáty a rytmické bubnování, které se stále zrychluje (trans neboli změněné vědomí člověka vás totiž otevře vlivu zlých duchů=démonů).

Náboženské symboly některých světových náboženství (popsána zleva doprava) …


Náboženství jsou důmyslnou pastí na mnohé, jsou součástí temných mechanismů tohoto světa/systému šelmy vytvořeném padlými a jejich pánem – zlým pastýřem, které pase ovce určené na porážku …
Bůh ale nechce, aby kdokoliv zemřel, proto přišel na svět v lidském těle a učil nás jak vyjít z Babylonu (světa) a jak Jej následovat a být světlem světa a vysvobodit sebe i jiné …
Hledejte Stvořitele celým svým srdcem – On je ta Cesta ke svobodě, je i Pravdou a pramenem věčného Života pro Jeho lid …


K živému vztahu se Stvořitelem nepotřebujete kostely, církve, faráře, drmolení „Zdrávas Maria“, růžence, ikony, hostie a jiné lidské výmysly, potřebujete pokleknout v soukromí před Stvořitelem, upřímně olitovat svoje špatnosti a hříchy, činit pokání (odvrátit se od všeho špatného) a vyjít ze světa – stát se světlem světa skrze Spasitele …

Menší výčet katolických zvěrstev:

křížové výpravy (což bylo čiré vraždící šílenství a plenění), inkvizice (kdy předvedli značnou vynalézavost ve vývoji mučících nástrojů a technik, stali se mistry ve způsobování utrpení a bolesti jiným), násilné obracení domorodých obyvatel na víru (obzvlášť v jižní Americe, ale i Africe, atd.) a genocida indiánů, podpora obchodu s otroky, perzekuce a vraždění protestantů, masakr Valdenských, upálení reformátora Mistra Jana Husa (Jeronýma Pražského, atd.), zničení Konstantinopole a masakr byzantského KŘESŤANSTVA (během 4. křížové výpravy), znásilňovaní a mučení sirotků a dalších dětí v církevních školách téměř v každé zemi na světě, dohody a smlouvy s Hitlerem a Mussolinim, krytí a podpora Tisa (vůdce slovenského fašistického štátu) a Ante Paveliče (vůdce Ustašovců v Chorvatsku), také dohody s generálem Frankem (fašistický vůdce Španělska) a diktátorem Salazarem (vůdce Portugalska). A mnoho dalších zločinů proti Bohu a člověku …

Křižáci po vraždícím běsnění …
Jedna z mnoha mučících praktik …
Příprava na následné upálení Mistra Jana Husa …
Tehdejší papež Pius XII. si podává ruce s Adolfem Hitlerem …
Papež Pius XI. a italský fašistický diktátor Benito Mussolini, kteří mezi sebou uzavřeli dohodu …

Za zmínku stojí i známý případ bostonského arcibiskupa Bernarda Lawa (byl o tom natočen film Spotlight v roce 2015), který chránil a ukrýval kněze obviněné ze zneužívání dětí. Kupodivu nebyl ani vyloučen z církve, ani uvězněn, ale povýšen na kardinála a účastnil se i volby papeže. Vskutku zajímavý přístup …

Bernard Law osobně …

Dobře shrnuje praktiky katolické církve (okrádání věřících, v současnosti tam patří i restituce čili navrácení ukradeného majetku zlodějům …) Mistr Jan Hus ve svém kázání z Betlémské kaple:

„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.“

Tak vás prosím začnětě hledat pravdu a pravda vás osvobodí z pout organizace vedoucí lidi do propasti a NE k živému Stvořiteli!

Nebo myslíte, že bude spasen/zachráněn ten, kdo se podílí na věcech, které se Stvořiteli hnusí???

Může se člověk, který opravdově a upřímně miluje Stvořitele, účastnit skutků babylonské nevěstky – katolické církve???

I když víte jakých zvěrstev se katolická církev dopustila, tak nadále s klidným svědomím zůstáváte v ní???

Je neuvěřitelné, že římskokatolická církev, která se považuje za křesťanskou církev, se neřídí Božím Slovem, které je pro křesťany směrodatné, ale tzv. katechismem! Katechismus je z latiny a znamená pevně držet nebo instruovat. Překlad už vypovídá o mnohém … Říká nám jasně, že katechismus ŘKC slouží k tomu, aby pevně držel katolíky v poutech lži, demagogie a tradice a neustále je přesvědčoval o tom, že neomylný papež, jeho vatikánští poskoci a démonický kult Marie jsou jedinou cestou k Bohu a ke spáse … Nejsou! Následováním jejich učení se dostanete jedině do temné propasti věčné smrti …

Své brány, Libanone, otevři – tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše – cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské – ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři – jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi – jordánské houštiny zničeny! Toto mi řekl Stvořitel, můj Bůh: „PAS OVCE URČENÉ NA PORÁŽKU. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva Stvořiteli, to jsem bohatý!‘ Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani já už nebudu šetřit obyvatele této země, praví Stvořitel. Hle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale já je nevysvobodím.“ Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce už mě měly dost. Proto jsem řekl: „Nebudu vás pást. Co je na umření, ať umře; co se ztratilo, ať je ztraceno; a ty zbývající ať se spolu třeba požerou!“ Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří mě pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Stvořitele. Řekl jsem jim: „Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí.“ Vyplatili mi tedy mzdu – třicet stříbrných. Tehdy mi Stvořitel řekl: „Hoď to hrnčířovi – tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili!“ Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Stvořitelova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. Tehdy mi Stvořitel řekl: „Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře. Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s kopýtky. Běda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho pravé oko! Ať mu ta paže úplně ochrne, ať mu to pravé oko oslepne!“ Zachariáš 11

Chcete být ovcemi určenými na porážku???

Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem. Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže.

Mistr Jan Hus

Římskokatolická církev si dokonce dovolila změnit i Desatero božích přikázání pro své účely, což tedy už mnohé vypovídá o této instituci. Podívejme se na to:

Druhé přikázání dali celé pryč, není tam. Ze třetího se stalo druhé příkázání v katolické verzi a aby jim vyšlo 10 přikázání, tak to desáté rozdělili na dvě. Neuvěřitelné …

Nechutné bohatství a okázalost získané okrádáním věřících po staletí, inkvizičními procesy, koloniálními výboji, vražděním a loupením v celém světě …

Falešná učení katolické církve:

Katolická církev převzala obřady a ceremonie z řeckého a babylónského období z pohanských náboženských systémů. Stačí se podívat na trojitou korunu, kterou nosí papež. Ta je perského původu. Člověk, který jí byl korunován, byl prohlášen za „krále nebes, země a podsvětí“! Není velkým překvapením, že spolu s trojitou korunou si papež nárokuje i tento pohanský titul.

Bývalý papež Benedikt XVI. s trojitou korunou.

Katolická církev též převzala od kněžích pohanského boha Dágona roucha, která nosí katoličtí biskupové a kardinálové, a to včetně mitry ve tvaru rybí hlavy. Babylónský velekněz byl Dágonovým zástupcem, byl považován za neomylného a oslovován “Vaše svatosti“.

Podobnost není rozhodně náhodná …

Národy podrobené babylóňany musely líbat prsten a obuv babylónského krále, který se považoval za boha. Tutéž moc a stejné tituly si dodnes přivlastňuje papež.

Pokud se podíváme na tzv. „vševidoucí oko“, které se nachází v katolických kostelích, zjistíme, že je jedná o Horovo oko (staroegyptský posvátný symbol spojovaný s bohem nebe, slunce a světla – to je odkaz na Satana!). Katolická církev je jeden obří kult uctívání slunce – satana, a NE jediného a pravého Stvořitele!

Vrcholem všeho je obrovský sluneční kruh (okultní symbol), který se nachází v centru Vatikánu – na Svatopetrském náměstí. Na tomto náměstí stojí i obrovský obelisk přímo v centru slunečního kruhu (slovo „obelisk“ znamená Baalův reprodukční orgán – dárce semena smrti – pro okultisty je to dárce věčného života v jejich pojetí. Baal není nic jiného než jiné jméno pro Satana). Takže tu máme další symbol Satanova působení ve Vatikánu …

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu s obeliskem uprostřed pohanského slunečního kruhu.
Shamash – „bůh“ Slunce.

Obelisk můžeme najít v mnoha městech po celém světě. Tímto představitelé vládnoucí třídy jasně deklarují, komu slouží …

Obelisk i s vševidoucím okem satana v Praze na Malé Straně …
Obelisk na Pražském hradě, který nechal vztyčit zednář Masaryk a zednář Havel na něj nechal namontovat zlatou pramidu …
Obelisk v Paříži.
Obelisk ve Washingtonu před Bílým domem. V jezírku před obeliskem se zrcadlí jeho odraz přesně ve stylu hesla vládnoucí okultní elity „jako nahoře, tak dole“ a zajímavostí je, že měří 555 stop na výšku a 111 stop je pod zemí, čili celková velikost tohoto obelisku je 666 stop …

Samotné slovo Vatican pochází ze staré latiny a skládá se ze slova „vatis“ = prorocký a slova „can“ = had – prorocký had (had z proroctví) …

Erb ve vatikánské knihovně …
„Výzdoba“ Vatikánu …

Symbolem papežství se staly také klíče pohanských bůžků v mužské a ženské podobě, stejně jako hůl, která je symbolem hada a kterou nosili starověcí vládci od dob Babylóna, přes Egypt až po Řím. Zmíněné klíče se proměnily v “klíče Petrovy“ a hůl se stala holí pastýřskou. Tyto pohanské artefakty tak získaly křesťanský ráz.

„Petrovy klíče“ …
Papežova „pastýřská“ hůl a srovnání s Bafometem …

Pohanští kněží žili v celibátu, měli tonzuru (vyholené temeno) a byli údajně obdařeni mocí obětovat za živé i mrtvé. Stejnou moc si nárokují i římskokatoličtí kněží. Uctívání “Královny nebes“ (Marie, Isis) má také kořeny v pohanských náboženstvích, stejně jako uctívání slunce , kam patří svěcení neděle, sluneční kruhy, svatozáře, hostie a další.

Isis a Marie. Vidíte odkud čerpali katolíci?
Isis (Hathor) se sluncem a rohy nad hlavou …
Shamash – bůh sunce a jeho sluneční kříž …
Sluneční kříž používali i nacisté – uctívači Černého slunce (Schwartze Sonne – Saturnu/satana) …

V katolicismu se můžeme setkat s mnoha dalšími symboly používanými v pohanských náboženských systémech, jako jsou například rovnostranné trojúhelníky s vševidoucím okem, posvátná srdce, posvátné stromy, symboly plodnosti, modlitební korálky, pohanské kříže, atd. Podívejme se na několik zajímavých obrázků:

Gesto „el cornuto“ neboli paroháč je oslavou satana.
Vicarius Filii Dei – něco jako „zástupce Syna Božího“. Titul papeže, který po sečtení numerické hodnoty písmen dává výsledek 666 …
Gesto „666 …
Papežové a jejich okultní a zednářská gesta …
Opět 666 …
Hajlující Benedikt XVI. v mládí …
Hexagram – jeden z nejsilnějších okultních symbolů pro invokaci démonů, přímo na papežově mitře …
Audienční hala ve Vatikánu ve tvaru hadí hlavy a uprosřed pódia démonické sousoší … Velice křesťanské …
Plastika Vzkříšení ve Vatikánu. Vzkříšení „čeho“ se ptám?
Další pohled na plastiku Vzkříšení.
Detail plastiky Vzkříšení …
Kostel sv. Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vidíte ten obrácený kříž na střeše a zároveň to vypadá jako rohy obrácené směrem k nebi?
Ano, Manuel nám ukáže, jak se dělá znamení kříže …
Je to náhoda, že při „pokřižování“ dostaneme obrácený kříž?

S křesťanstvím nemá nic společného ani uctívání mrtvých a jejich ostatků (relikvií), což je také součástí katolických náboženských praktik. Věděli jste například, že mše může být vysluhována pouze tehdy, pokud je oltář spojen s nějakou relikvií? Bez části těla některého mrtvého “svatého“ nemůže být oltář posvěcen.

Katolický kostel v Římě. Morbidní, odpuzující, nechutné, příčící se zdravému rozumu …

Další spojitostí mezi církví a pohanskými zvyky starodávných říši jsou pokřesťanštěné pohanské svátky (např. velikonoce, vánoce).

Všechno to začalo v Babylonu s Nimrodem, Semiramis a Tamuzem …
Ašeřiny kůly a pohanství zakomponované do „tradic“ …

Římskokatolické doktríny jako je křest nemluvňat, kropení při křtu, učení o nesmrtelnosti duše, modlitby k mrtvým a uctívání jejich ostatků, opakované modlitby za použití růžence, učení o odpustcích, o očistci a věčném utrpení v pekle, učení o spasení ze skutků, o pokladnici zásluh mrtvých “svatých“, mše, svěcení neděle atd. jsou přímo převzaté ze starověkého Babylóna!

Je náhoda, že papež vypadá jako současný velekněz starobylých pohanských náboženství? Proč nosí stejný titul, obléká stejné kněžské roucho a pokračuje ve stejných rituálech, které se praktikovaly v pohanských kulturách?

Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem:
„Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů,
doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků,
doupětem všech nečistých a ohavných šelem!
Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy,
králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“ Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe:
„Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!

Kniha Zjevení 18:1-4

Teď si některé praktiky katolického prostředí probereme podrobněji:

Křty – katolíci křtí nicnevědoucí nemluvňata, která nemohou činit pokání. Tvrdí, že pokud tyto děti zemřou před „křtem“, skončí v pekle (druhá smrt). Katoličtí kněží také „křtí“ dospělé osoby, ovšem pokapáním vody. Oba postupy jsou nebiblické a lze je nazvat démonickými rituály.

Vyznávání hříchů knězi – podle Bible se vyznávají hříchy Bohu, a to v soukromí!

Svatořečení (tzv. kanonizace) – prohlášení určitého člověka za svatého. Další démonický rituál. Podle Bible je každý znovuzrozený křesťan svatý!

Marie spoluprostředník, přímluvkyně – Marie podle Vatikánu byla vždy bez hříchu, dokonce se narodila bez hříchu (podle Bible byl ale bez hříchu pouze Vykupitel). Co je ještě horší, pro Vatikán je Marie spoluvykupitelka a přímluvkyně, která se u Boha za lidi přimlouvá. Podle Bible je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem, a to je Ten, který se za nás obětoval …

Bezmyšlenkovité odříkávání (opakování) modliteb– nebiblické opakování „Zdrávas Maria“a „Otče náš“. Toto Bible nazývá ohavností. Je to jako opakování magických formulí v okultismu, jako mantrování. „Zdrávas Maria“ není v bibli a „Otče náš“ je příklad modlitby, ve kterém nám Spasitel vysvětluje, co všechno by měla obsahovat naše modlitba (chválu a poděkování Otci, prosby, atd.). Nikde v bibli není psáno, že máme drmolit „Otčenáš“ do zblbnutí!

Speciální osoby v katolické komunitě – svatí a kněží jsou něco víc. Povyšování lidí Bible neuvádí.

Odpustky – miliony katolíků po celém světě nosí i dnes na fary peníze za účelem vykoupení duší zemřelých, kteří se podle římskokatolické církve nacházejí v tzv. očistci. To je další nebilické učení Říma a neuvěřitelně výnosný obchod s lidským utrpením a zoufalstvím …

Okultní symboly – celá staletí používá Římsko-katolická církev okultní symboly v kostelech, chrámech i na náměstích – tzv. vševidoucí oka, obelisky, hexagramy, symboly uctívání slunce a měsíce…

Hexagramy, které nemají nic společného s králem Davidem …

A mnoho jiného temného a okultního je používáno katolickou církví …

Spasení skrze Římsko-katolickou církev – katechismus učí, že spasení může být uděleneno skrze Římsko-katolickou církev. Konkrétně paragraf 1129 říká: „Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse. „Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své charakteristické vlastnosti u každé svátosti“. Spasení nám nedá žádná pozemská církevní organizace, spasení nám dá pouze milující Spasitel …

Obětování Krista na oltáři při mši (eucharistie) – katolický kněz obětuje Krista na oltáři při každé mši. V katechismu v paragrafu 1364 se píše: „Kdykoli se slaví na oltáři oběť kříže, v níž je ‚obětován náš velikonoční beránek, Kristus,‘ uskutečňuje se dílo našeho vykoupení.“ Podle katolíků nebyla Kristova oběť na kříži dostačující, což se rozhodně neslučuje s Písmem. V Bibli jasně stojí, že Ježíš Kristus se obětoval jednou (na dřevě/kříži) a za všechny, kteří v Něj věří, jsou s Ním jedno a poslouchají Jeho přikázání! Tyto mše nelze nazvat jinak než nebiblické rituály, bludařství a hereze …

Katolická církev učí, že v kulaté bílé oplatce (tvar slunce – opět odkaz na uctívání slunce), hostii, je Kristus obsažen fyzicky, svou duší i božstvím. Vysvětlují to jako transsubstanciaci (což je proměna) chleba a vína v tělo a krev Krista, před kterými se klanějí, uctívají je a pak je pozřou. Hlásat, že se Ježíš Kristus objevuje jako chléb, ne jako člověk, je pokusem o vystavení Krista zahanbení, které je naprosto potupné. Forma, kterou na sebe podle Říma Spasitel bere, je chléb a víno – ani v jedné z nich nemůže mluvit ani chodit. Je ponížen na formu existence nižší než zvířata, neživý chléb a víno! Římské učení ve skutečnosti usiluje o vychrlení nejvyššího pohrdání na Syna Božího, a tedy i na všemohoucího Otce, který přikazuje všem lidem úctu k jeho Synu. Ti, kdo Krista takto překrucují, jej ponechávají napospas veřejnému hanobení a potupě …

To platí i o znázornění Spasitele jako mrtvého a přibitého na kříži, což je typický satanistický výsměch Spasiteli!!!

Víme totiž, že On odešel k Otci a nechal tu svého Ducha … Není mrtvý, ale žije v srdcích Jeho lidu!

Jíst chléb Spasitele znamená mít s Ním společenství, dodržovat Jeho přikázání, pracovat na Jeho vinici, věřit v Něj a patřit Mu, ne jíst nějaký žvanec fyzicky … Tyto rituály jsou zdrojem démonického obsazení mnohých věřících!

Pít víno (účast na Jeho oběti ve smyslu, že šíříš pravdu a světlo Otce, svědčíš svojím životem tak jako svědčil Syn a vydáváš svědectví pravdy tomuto světu tak jako Syn, skrze Jeho krev/víno máš vlastně účast na Jeho životě, krev je život, život v Něm). Jeho krví jsme byli očištěni a z Jeho krve máme život. Získáváš skrze Jeho krev Jeho život, toto je vlastně pravý význam.

Modlářství – klanění se lidem, sochám, obrazům apod. Katolíci se klaní démonům. Očividně porušují druhé přikázání.

Mariánský kult, sochy „svatých“, kult sv. Václava, atd. Druhé příkázání Desatera zní ale jasně:

Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já JeHoVaH, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.  Exodus 20:4-6

Katolická církev porušuje toto přikázání a uráží Stvořitele!

Kult osobnosti a uctívání sv. Václava není ničím jiným než modlářstvím a nekromancií … Není nic normálního na tom uctívat a vyzdvihovat tělesné ostatky mrtvého člověka!

Uctívat máme živého Boha!!!

Nesmí se v tobě najít, kdo by svého syna aneb svou dceru prováděl ohněm, věštec věšteb, předpovídač ani hadač ani čarodějník, ani zaklínač zaklínadlem ani kdo by se dotazoval vyvolavače duchů ani jasnovidec ani kdo by svou pozornost obracel k mrtvým, neboť každý činící tyto věci je JeHoVoVi ošklivostí a pro tyto ošklivosti se Stvořitel JHVH, tvůj Bůh, chystá před tvou tváří je vypudit. Budeš plně při JeHoVoVi, svém Bohu.
Deuteronomium 18:10 PSP

Celý svět leží ve zlém, celý svět byl oklamán mistrem lži a podvodu …

Přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Nedodržujte lidské tradice, rituály a obřady, ale hledejte Pravdu a Pravda vás osvobodí z pout tohoto světa, který se řítí do záhuby!

Ještě bych se rád zmínil podrobněji o ohavnosti s názvem ekumenické hnutí:

Ekumenismus nebo přesněji ekumenické hnutí (z řeckého oikúmené, což znamená „celek obydleného světa“) – to je zase odkaz na sjednocení všech světových náboženství do jednoho GLOBÁLNÍHO New Age šílenství pro antikristův Nový světový řád, který už je na dosah ruky!

Postupně probíhala setkání v Assisi v Itálii, kde se pod záminkou společné modlitby za mír (v duchu kabaly tedy za chaos), sjednocovali křesťané (katolíci, evangelíci, letniční, atd.), židé, muslimové, hinduisté, buddhisté, animisté, severoameričtí indiáni a představitelé jiných pohanských kultů (včetně voodoo!), anglikáni, příslušníci tradičních afrických náboženství a náboženští představitelé z Indie, Singapuru a Japonska, a mnoho jiných …

Fotografie z těchto událostí:

Papež pusinkuje korán …
.
V katolickém kostele byl z oltáře odstraněn kříž a nahrazen soškou buddhy …

Papež veřejně prohlásil, že všechna náboženství jsou cestou k Bohu …

Jakém bohu ptám se? Ke Stvořiteli světa a nás všech, k milujícímu Otci, dokonalému a všemocnému יהוה určitě nevedou!

K Němu je jenom jedna cesta:

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Spasitel (Kristus). „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 14:6

Praví ctitelé Otce/Stvořitele/Boha/JHVH/יהוה uctívají v Duchu a v Pravdě ve svém srdci a ne v chrámech stavěných lidskýma rukama. Vyjděte z babylonských denominací dokud je čas a hledejte Stvořitele celým svým srdcem, duší, myslí i silou, hledejte a naleznete …

Ať vám všem Otec žehná na vaší cestě k Pravdě!