Jako hřích tu byl vždy, tak i Zákon!

Do Zákona hřích byl ve světě, ale nezapočítává se, když není Zákon. Římanům 5:13

X

Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. Genesis 4:7

Stvořitel יהוה pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.“ Genesis 4:10

Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Genesis 4:11

Kain neměl Zákon, a přesto se jeho hřích započítal!

Stvořitel יהוה dále pravil: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích (přestoupení zákona) je tak těžký … Genesis 18:20

V Sodomě neměli Zákon, přesto jejich chování popudilo Nejvyššího k trestu a započítal jim jejich nečistotu!

Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: »Dbejte na יהוה cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať יהוה Abrahamovi splní, co mu přislíbil«.“ Genesis 18:19

Spravedlnost a právo => Zákon / co je יהוה libé!

I přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Genesis 18:23

Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?“ Genesis 18:25

Co činilo rozdíl mezi svévolníkem a spravedlivým?!


Co tedy řekneme? Je Zákon hříchem? Naprosto ne! Ale hřích bych nepoznal jinak než skrze Zákon. Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: „ Nepožádáš.“ Římanům 7:7

X

Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“ Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: „Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“ A třebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Genesis 39:7-10

Josef ještě nedostal Zákon a přesto věděl, že spát s vdanou ženou je v Božích očích špatnost!

… kdyby Zákon neříkal: „Nesesmilníš.“:

„Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?“ volali na Lota. „Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!“ Genesis 19:5

V případě Sodomy se jednalo o hlubokou sexuální nečistotu, která byla po právu ztrestána, přestože Zákon mluvící o sexuální čistotě přichází až s Leviticus 18 o mnoho staletí později …

… kdyby Zákon neříkal: „ Čisté a nečisté.“:

Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi. Genesis 7:8

Rozdělení zvířat na čisté a nečisté bylo již před tím, než byl Zákon předán.

… kdyby Zákon neříkal: „ Nezabiješ.“:

I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi … Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Genesis 4:8

Stvořitel יהוה řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ Stvořitel יהוה pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Genesis 4:9-11

Kain neměl Zákon a přesto věděl, že vykonal zlo, když se snažil svůj čin zamést … („Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“)


„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.“ Matouš 5:17-19

Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na VĚČNÉ VĚKY jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Žalm 111:7-8

„Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš `dobrý´? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.“ Lukáš 18:18-20

Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů. Žalm 89:35

Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Ezechiel 36:27

Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Stvořitele יהוה, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Stvořitele יהוה , svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát. Deuteronomium 11:26-28

Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona. 1. Janův 3:4

Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo. Jan 14:23-24

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Jan 14:21

„Ten, který mě poslal, je pravdivý, a já oznamuji světu to, co jsem slyšel od něho.“ Jan 8:26

1Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí יהוה zákon. 4Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. 5Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. 6Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. 8Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj!9Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. 12Požehnán buď, יהוה, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. 21Oboříš se na opovážlivce, na proklatce, kteří pobloudili od tvých přikázání. Žalm 119 (celý)

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil יהוה zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1:1-3

Já יהוה se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. Malachiáš 3:6

Jestli je něco existujícího stálé, neměnné a konzistentní, je to יהוה a jeho vůle a to, co je mu libé a co nikoli.

A tehdy já prohlásím: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte NEPRAVOSTI.“ Matouš 7:23

Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Matouš 13:41-42

Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a NEPRAVOST. Matouš 23:28

A protože se rozmůže NEPRAVOST, vychladne láska mnohých. Matouš 24:12

NEPRAVOST (Matouš 7:23 + 23:28 + 24:12), ZLO (Matouš 13:41). Tato slova jsou v řečtině užita jako: 458. Anomia Usage: lawlessness, iniquity, disobedience, sin. => Bezzákonost, nepravost, neposlušnost, hřích. Překladatelé záměrně užívají v překladu slovo „nepravost“, zatímco vynechávají ostatní definice slova „anomia“, neboť slovo „nepravost“ dává prostor individuálnímu náhledu na to, co je nepravost a co ne, zatímco Zákon jasně definuje co je dobré a co zlé!

Zákon byl dán NEJENOM pro Izrael, ale i pro „cizince“, kteří se zdržovali v Izraeli = když je Stvořitel-Zákon v Izraeli, tak každý, kdo je v přítomnosti Stvořitele, musí respektovat Zákon Stvořitele. Jinak nemůže být v Izraeli, ani být Izraelitou, když opovrhuje Zákonem, tak už není Izrael … A tu se dostáváme k zásadní věci – když někdo odmítá Zákon Stvořitele, máme ho odstranit ze svého středu, aby zlo nebylo v Izraeli!

Závěrem:

V podstatě melo stačit srdce, ale lidem to nestačilo, proto to museli dostat jasně napsáno – Zákon (instrukce k životu, manuál pro věčnost s milujícím Otcem).

Pokud někdo tvrdí, že byla Tóra dána pouze pokrevnímu Izraeli, tak jak potom mohl Spasitel osvobodit pohany od Zákona/Tóry???

A jak je tedy možné, že Spasitel přišel pouze pro Izrael???

Odpověděl (Spasitel) jí tedy: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.“ Matouš 15:24

Je nám jasně ukázáno, ze existují pouze dvě skupiny – Izrael (duchovní) a svět. Nic mezi tím