Co znamená „VĚŘIT V“?

Co je to věřit V?

Jan 11:25-26
„Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“

Co to je?

Kdo je on? On je SLOVO / Písmo (bez kvasu)

Jan 1:14
A SLOVO / DABAR se stalo TĚLEM a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.


Exodus 34:1
YHUH řekl Mojžíšovi: „Vytesej si dvě kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu

SLOVA / DABAR

která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil.

Jedná se o stejné výrazy – Jan i Exodus.


Jan 6:53
Syn jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li JÍST / PŘIJÍMAT  tělo (NEKVAŠENÝ CHLÉB)  Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.


Exodus 12:8
„Té noci (tma, která přichází na svět) budou jíst (přijímat) maso (beránka); budou je jíst pečené na ohni (symbol Ducha Stvořitele) s nekvašenými chleby (nekvašené SLOVO – bez lží) a hořkými bylinami (trpkost pravdy).

Nejedná se o žádné kanibalistické pojídání masa nebo transformovaní oplatku do části boha, kterého posléze zkonzumujeme, jak tomu učí satanisti v ŘKC.

Co nám napovídá Ezechiel 3:1-4 ?

„Synu člověčí,“ řekl mi, „sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele.“ 2 Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst.

 „Synu člověčí,“ řekl mi, „tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho.“ Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med.
 „Synu člověčí,“ řekl mi, „jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim má SLOVA.

Cožpak fyzicky Ezechiel snědl kus pergamenu? Kdepak. Snědl / přijal Slovo a poté byl poslán vyřídit SLOVA samotného YHUH – Po tom, co je přijal.

Spasitel je To čisté živé Písmo / Slovo => Tóra + Tanakh.

Jan 5:46
Kdybyste opravdu VĚŘILI Mojžíšovi, VĚŘILI byste i mně, neboť ON PSAL O MNĚ.

Co psal Mojžíš? => Tóru.
Věřili farizeové Synovi? Ne.
Měli v sobě život? Ne.

Co tedy znamená věřit v Syna člověka? Že existoval? Že někdo takový před 2000 lety chodil po zemi?

Nebo máme věřit, na rozdíl od farizeů, že Mojžíš psal o Něm = že on Je živá Tora, živé Slovo, Slovo, které se stalo tělem?

Máme věřit Písmu což je On, ale musíme si uvědomit, o jakém Písmu hovořil. O tom, co bylo napsané před tím, než byl poslán + Evangelia (Jak někteří rádi řadí Evangelia pod „starý zákon“).

Sumarizace:

On je – Slovo = tělo = chléb = pokrm, který chutná sladce jako med pro Ezechiela.

Konzumací / přijímáním nekvašeného chleba do sebe dostáváme Slovo / Dabar.

Věříš, že Mojžíš psal o Něm nebo tomu nevěříš stejně jako farizeové?
Vidíš fyzickou osobu (jako farizeové) nebo to, co symbolizuje, to co na sebe vzalo lidské tělo?