Co je samospravedlnost

Mnozí se mylně domnívají, že jsou dobří lidé, bez hříchu, spravedliví a téměř bohorovní …
Toto je obrovský klam a pýcha, která předchází pád …

Také některým z těch, kdo spoléhali na SVOU VLASTNÍ SPRAVEDLNOST a ostatními pohrdali, vyprávěl (Spasitel) podobenství: „Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů…‘ Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já!‘ Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“   Lukáš 18:9-14
A proto ještě teď, praví Stvořitel, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, ke Stvořiteli, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.   Joel 2:12-13    

Je třeba pokořit se před Nejvyšším a poprosit Ho o odpuštění a odvrátit se od zlého, ne se pyšně považovat za dobrého a bezchybného …
Smýšlení Nejvyššího je mnohem výše než naše a On je ten, který zkoumá naše srdce a jednání …