Blackout / Great reset / Válečné konflikty / „Pád civilizace“

Není otázkou jestli, něco výše zmíněného nastane, ale kdy. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že jsme „velmi“ blízko některému (nebo více) ze zmíněných scénářů.

Jak napovídá samo svobodozednářské heslo:

„Ordo ab chao“ => „Pořádek / řád z Chaosu“ – nejprve musí nastat (řízený) chaos aby poté mohl z popela starého světa povstat nový (světový) řád. Není náhodou, že zednářským symbolem je právě bájný pták fénix, který jako starý vzplane, shoří a posléze se znovu narodí ze svého vlastního popela.

Na tomto principu funguje dění ve světě – nejprve se určí řešení / výsledek jakého chtějí dosáhnout a teprve potom se pracuje na vytvoření problému, který bude potřeba vyřešit.

Jak bude tento chaos vypadat, či jak dlouho bude trvat, si můžeme jen domýšlet, ale měli bychom počítat se všemi různými variantami – přírodní katastrofy, migrace, válečné konflikty, hladomory, výpadky / přerušení dodávek plynu či elektrické energie a podobně.

Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“ 
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.
Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec.
Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení.
To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. 
Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy.
Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět
a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne.
Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ 
„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),
tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.
Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal,
a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť.
Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím.
Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den.
Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. 
Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte.
Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
Hle, řekl jsem vám to předem. 
Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.
Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.
‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“ 
„Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘ 
Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.
A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. 
Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto.
Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích!
V pravdě, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 
Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.
Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka.
Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy,
a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
Matouš 34:3-39

Musíme mít na paměti, že ti nahoře, kteří tohle řídí, nám zjevují své plány dopředu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Georgijsk%C3%A9_poradn%C3%AD_kameny

Můžeme tedy říct, že část jejich agendy je doslova vytesaná do kamene. Proč nám ale o svých záměrech říkají dopředu? Jednak je to pro ně jistě zvráceně uspokojivé vidět, jak hrubá většina světa nereaguje na jejich „varování“ nebo jim nevěří, ba dokonce, jak má za blázny ty, kteří se jim snaží celou věc osvětlit a tak své sousedy, rodinu či kamarády probudit.

Dalším aspektem je tzv. „prediktivní programování“, jehož činností je podvědomé připravování / seznamování člověka s danou (chystanou) událostí. Ovocem je pak snazší a méně šokové přijmutí skutečnosti právě tak programovaným jedincem.
Je tu ale ještě třetí (nejpodstatnější) důvod, proč k tomuto dochází.

Samotný Stvořitel „dodržuje“ jisté pravidlo aby vše bylo „fér“:

Amos 3:7
Ovšem, Panovník יהוה nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.

Není tedy divu, že i druhá strana musí ctít toto pravidlo.
Nyní se trochu podívejme, na co nás pomalu připravují.

BLACKOUT


Tímto pojmem označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů (nebo klidně měsíců, jak dlouho bude potřeba k dosažení cíle), který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek může nastat zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě.

„učintě/příjiměte nyní předběžná opatření“

vpravo nahoře – „naše armáda“
vpravo dole – chráníme Rakousko

Myslíte, že by si dali práci s vyvěšováním oficiálních billboardů, kdyby neočekávali, že blackout nastane?

A co naši západní sousedé?

Jedna z civilních příčin proč by k něčemu takovému mohlo dojít je tzv. „Green deal“. Ve zkratce se jedná o přechod na čistě „zelenou“ energii získávanou například z větrných či slunečních zdrojů a to za odstavování jaderných nebo uhelných elektráren (a to se již začíná dít), které vůbec nejsou „zelené“ a je potřeba se jich zbavit. Problém nastane až tyto eko zdroje nedokážou pokrýt poptávku po elektrické energii. Možných příčin blackoutu ale existuje mnohem více.
Víte, že německá vláda připravuje svoje občany tuto skutečnost za pomoci jakéhosi výukového videa vysílaného v televizi?

Hlavní postavou je jakási babička, která po výpadku zapálí svíčky, alobalem přikryje okna, teple se obleče a čte si. Po chvíli přichází dcera s přítelem (ten patrně není rodilý Němec – jemný náznak migrace) a všichni v klidu situaci zvládají.

Myslíte, že jsou to pohádky, že něco takového není možné? Pomalu se to již děje.

Povšimněte si uštěpačného „UŽ“ ví, jakoby to měly poznat i jiné…

Nebuďme naivní a nemysleme si, že tento scénář se nás nemůže týkat, že pro nás jej nenachystali.

Podívejte se na brutální nárůst cen energií, paliva a za nedlouho i jídla.
Jen v září 2021 činila inflace v ČR téměř 5% a to je jen začátek. Podívejme se jen na extrémně rychlý vývoj ceny Adblue.

Víte, jak byste se měli v případě blackoutu zachovat? Máte alespoň základní vědomosti co dělat? Lidé zabývající se přípravou na různé scénáře („preppers“) tvrdí, že relativní klid by vydržel cca 3 dny. Poté může dojít k nepokojům, kolísání infrastruktury, rabování a podobně.

GREAT RESET (velký reset)


Great Reset je termín, se kterým poprvé přišel britský princ Charles (zednář) spolu s ředitelem WEF – World Economic Forum (Světové ekonomické fórum) Klausem Schwabem (zednář) v květnu 2020. Jedná se o návrh Světového ekonomického fóra na udržitelnou obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19.

Podle WEF je pandemie viru COVID-19 skvělou příležitostí pro celkové oživení ekonomiky (například zde se dá aplikovat mechanismus – napřed řešení / cíl, kterého chtějí dosáhnout, poté problém, který je potřeba vyřešit, stejně jako u vakcinace) a obecně nastavení nového směřování do budoucna co se týká ekonomiky, priorit a globálních vztahů. Dalším cílem tohoto plánu je nastartování čtvrté průmyslové revoluce, která by měla svět ještě více digitalizovat pomocí nově vzniklých ekonomických a veřejných digitálních infrastruktur.


A teď, jaká si myslíte, že byla náhoda, že český ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček měl v přímém přenosu během hlavních večerních zpráv přímo na kameru otočenou knihu od Klause Schwaba (ředitel WEF) – „COVID-19 THE GREAT RESET“?

Samozřejmě o žádnou náhodu nešlo. Už jen jak nenápadně je kniha umístěna tak aby si jí všiml úplně každý (ať už vědomě nebo podprahově). Vidíte, že i vrcholní představitelé české politické scény jsou součástí globálního plánu a sami jsou pouze loutky v rukou větších loutkařů, kteří jsou ovládáni tím největším loutkařem – satanem.


Co takový „osvícený“ Klaus Schwab zamýšlí? Podívejme se na jeho vlastní slova:

„Alespoň 4 miliardy ´nepotřebných darmožroutů´ by mělo být vyhlazeno do roku 2050 prostřednictvím válek, organizovaných epidemií, rychle se šířících nemocí a hladomorů. Skupinám, které nepatří k elitě, bude množství energie, stravy a vody regulováno na minimum, počínaje bílým obyvatelstvem západní Evropy a Severní Ameriky a poté i dalším rasám.

Obyvatelé Kanady, západní Evropy a Spojených států budou decimováni rychleji než obyvatelstvo dalších kontinentů, dokud nebude dosaženo ovladatelnější jedné miliardy celosvětové populace, z čehož 500 miliónů budou tvořit čínské a japonské rasy. Jsou vybrané z toho důvodu, že jejich příslušníci jsou již po staletí zvyklí na systematické řízení a podrobují se autoritám bez otázek.“

Nepřipomíná Vám to podobný úděl, který je vytesaný do Georgijských kamenů?

Elitářský globalista, který nás má za darmožrouty a hrubou většinu z nás by rád viděl mrtvé, předsedá Světovému ekonomickému fóru, které bude určovat chod naší ekonomiky. To zajisté není dobrá zpráva, nicméně není ani překvapivá. Toto křeslo dostal právě proto. I on má své rozkazy.

Neméně „překvapivý“ je i jeho rodokmen.

Jak vidíme, jeho matka pochází z nechvalně známého globalistického, elitářského a luciferiánského klanu – Rothschildů.

Poslední dobou se svět mění podezřele rychle. Budoucnost je velmi nejistá, starý zaběhlý řád je postupně vykořeňován a bude nahrazen novým.

Změnám nového normálu neuniknou ani potraviny.

Ve filmu Ledová archa (Snowpiercer) z roku 2013 bylo lidem podáváno ke konzumaci jídlo ze zpracovaných červů (opět prediktivní programování) …

„Až doposud byli tito červi bohatí na proteiny, tuk a vlákninu v Evropské unii využíváni pouze jako krmivo pro zvířata. To se teď mění. Jde navíc jen o začátek malé potravinové revoluce v Unii, slibuje EFSA. Do jídelníčků sedmadvacítky totiž slibuje v následujících letech zařadit i další hmyz.“

Tady vám to nenápadně servírují. Jinými slovy: doposud červy jedla jen zvířata, nyní je budete jíst i vy, protože pro nás jste jen další zvířata a luxus jako je maso si do budoucna nebudete moci dovolit. Tohle je potravinová revoluce …

Nehledě na to, že tito červi budou cenově dostupní na rozdíl od stále více nedostupného masa.

Co se z českých médií nedozvíte je, že Bidenova vláda ve velkém převáží afgánské uprchlíky do USA, dalo by se to nazvat jako stěhování Afganistánu.

DOSLOVNÝ PŘEKLAD: ZÁPLAVA AMERIKY
JAK BIDEN TRANSFORMUJE AMERIKU


Tito „dovezenci“ budou okamžitě „integrováni“ do americké společnosti a budou mít zdarma zdravotní péči, potraviny a „stipendia“ na bydlení. Nehledě na to, že USA čelí gigantické vlně migrantů z jihu. Toto všechno bude platit střední třída, která časem vymizí a tak se nůžky mezi bohatými a chudými budou stále více rozšiřovat. Podle některých, dříve či později dojde k občanské válce. My ale máme své vlastní problémy. Nová vláda, která se netají směrem, kterým chce ČR vést, bude jistě pracovat na „spravedlivém“ přerozdělování a tak se dříve či později můžeme těšit na podobný scénář, jako nyní zažívá USA.

Co je také velmi zajímavý popis událostí, který bychom mohli nazvat prediktivním programováním je část z amerického veleznámého seriálu Akta X. Jedná se přesně o část poměrně nového dílu – Série 10, epizoda 1.

Přepis řeči ve videu na text:

Postava 1: …Nevede je korporátní hamižnost, ale temnější cíl – ovládnutí Ameriky a pak celého světa a to všemi možnými prostředky: násilnými, krutými, účinnými. S pomocí sucha způsobeného válkou o počasí tajně vedené kontaminací vzduchu a elektromagnetických vln. Ve stavu války vytvoří umělé scénáře, které zotročí americké občany prostřednictvím nástrojů jako:
„Vlastenecký zákon“ (to byl nechvalně proslulý zákon Patriot Act, který byl implantován do americké ústavy chvilku po 11. září 2001) schvalující národní obranu, které okleští ústavu ve jménu národní bezpečnosti.
Militarizací policejních sborů po celé Americe.
Budováním vězeňských táborů federální agenturou pro zvládání krize (FEMA Kempy –
https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/koncetracni-tabory-fema/ ) – bez zjevného důvodu.
Korporátní ovládnutí zásob, zemědělství, farmacie, zdravotnictví i armády v plánech na vykrmení a otupění a ovládnutí populace již tak ochromené konzumem.
Vláda, která odposlouchává telefony, sbírá informace a monitoruje naši polohu, aby informace využila proti nám, až to přijde a začne konečné převzetí moci.

Postava 2: Převzetí Ameriky

Postava 1: Prachatou a ozbrojenou nadnárodní skupinou elit, která bude zabíjet a podmaňovat.

Postava 2: Což už se samozřejmě děje

Postava 1: Děje se to všude kolem.

Postava 3: Čeká nás další krok.

Postava 1: Začne to nějaký pátek. Banky ohlásí bezpečnostní opatření a nutnost na celý víkend odpojit počítače.

Postava 3: Digitální peníze zmizí.

Postava 4: Můžou nám ukrást peníze?

Postava 3: Pak odpálí elektromagnetické pulzní bomby na vyřazení elektrické sítě.

Postava 1: Což bude vypadat jako útok teroristů na Ameriku.

Postava 3: Nebo jako invaze s napodobením mimozemských lodí, které již existují.


Do toho všeho tu máme podivné čínské lodě na pobřeží USA (Kalifornie). Ve videu muž, který celý život žije v Kalifornii, popisuje a natáčí nákladní lodě, jaké nikdy v životě neviděl.
Na tom by nebylo až tak nic divného, kdyby nebyla Čína největším věřitelem nejzadluženější země světa – USA.

To by také ještě nebyla úplná katastrofa, ale když si to celé spojíme s článkem níže, který popisuje, že Čína vyvinula nové rakety s dlouhým doletem, které můžou být vypáleny z kontejnerů obchodních lodí, tak už je zde možnost, že se děje něco ne zrovna optimistického. Tato skutečnost se může týkat také nedávno vzniklého paktu „Aukus“ v němž se nachází USA, Velká Británie a Austrálie. Přítomnost amerických bojových lodí poblíž Číny je také minimálně zneklidňující.

Úvodní animace ze známé válečné strategie Command & Conquer: Red Alert 2 (z roku 2000) nám ukazuje, jak Rudá armáda napadá USA zejména za pomoci lodí a raket. Může se samozřejmě jednat o náhodu, ale když člověk delší dobu sleduje dění, zjišťuje, že náhody se nedějí.

A pak zde velmi zajímavý článek vojenského experta na současnou světovou situaci a na to, co podle něj přinese tato dekáda.

https://www.kupredudominulosti.cz/visingr-lukas-1d-doba-miru-konci-nadesel-cas-valek-a-revoluci-nemuzeme-se-tomu-vyhnout-jen-se-pripravit/?fbclid=IwAR3kEj_zIfMAdXTKzmQ-TkbRpx8u8CtA95DIJrKvNK1wEREDK2S-x1FeH5I

Toto je jen malý výčet událostí a změn, které se ve světě odehrávají a brzy odehrávat budou. Možná v tuto chvíli nepociťujeme důsledky daného vývoje nikterak drasticky, ale to se může velmi rychle změnit. Lidé před 1 sv. válkou jistě neočekávali, že by mohl propuknout konflikt, který zasáhne celý svět, stejně jako oběti koncentračních táborů také ještě ve 30. letech nevěřili, že by k něčemu takovému došlo. Kdo chce hledat pravdu, bude ji hledat a kdo spí, toho probudí jedině až šok aneb „štěstí přeje připraveným“.

Tento svět nečeká nic dobrého.
Blíží se velmi těžká doba, kterou Písmo nazývá dobou soužení, která dostihne KAŽDÉHO člověka. Jedinou možností, jak se vysvobodit z tohoto umírajícího světa, je celým svým srdcem se obrátit ke Stvořiteli / Otci / Bohu / יהוה a odvrátit se od všeho zlého, co jsme ve svém životě napáchali, přestat páchat zlo, odvrátit se od zla tohoto světa a nemít na něm podíl.

„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“
Jan 8:32